Hotărârea nr. 158/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIEI NR.144, NUMĂR CADASTRAL 120283, întocmit în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu de alimentaţie publică (restaurant), amenajări interioare şi exterioare, amenajare mansardă, compartimentare pod existent, împrejmuire şi amplasare firmă luminoasă pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIEI NR.144, NUMĂR CADASTRAL 120283,

întocmit în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în spațiu de alimentație publică (restaurant), amenajări interioare și exterioare, amenajare mansardă, compartimentare pod existent, împrejmuire și amplasare firmă luminoasă pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3275 din 18.11.2014;

Având în vedere cererea nr. 99142 din 26.10.2015 prin care doamna

CĂLINESCU ILEANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, STRADA SARARIEI NR.144, NUMĂR CADASTRAL 120283;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 393 din 09.09.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 34/PUZ/2016; Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 28.01.2016; Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA SARARIEI NR.144, NUMĂR CADASTRAL 120283, în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în spațiu de alimentație publică (restaurant), amenajări interioare și exterioare, amenajare mansardă, compartimentare pod existent, împrejmuire și amplasare firmă luminoasă pe teren proprietate privată persoană fizică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1224,00 mp, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1547/05.08.2009 și certificatului de moștenitor nr. 3/06.06.2012.

Indicatori urbanistici: UTR - LC: POT=30%, CUT=1,08mp/ADCmp,

Regim de înălțime:D+P+M, Hmax.=11,00 m (coama);

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrărilor autorizate pentru schimbare destinație imobil existent.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean, Serviciului Urbanism; Doamnei CĂLINESCU ILEANA, Iași, Strada Sărăriei nr.144 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 158 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 158 din 31 mai 2016