Hotărârea nr. 157/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMĂR CADASTRAL 145878, (STRADA VITICULTORI NR. 18A) întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuală pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMĂR CADASTRAL 145878,

(STRADA VITICULTORI NR. 18A)

întocmit în vederea construirii unei locuințe individuală

9

pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3039 din 24.10.2014;

Având în vedere cererea nr. 73141 din 11.08.2015 prin care domnul

BĂLAN VALERIU CUZA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA VITICULTORI T27, NUMĂR CADASTRAL 145878 (STRADA VITICULTORI NR. 18A);

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 318 din 23.02.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 37/PUZ/2016; Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 17.03.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA VITICULTORI T27, NUMĂR CADASTRAL 145878 (STRADA VITICULTORI NR. 18A), întocmit în vederea construirii unei locuințe individuală pe teren proprietate privată persoană fizică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1374,00 mp, conform Titlului de Proprietate nr. 182090/16.01.1993.

Indicatori urbanistici:UTR - LL2: POT=30%, CUT=0,9mp/ADCmp, Regim de înălțime:P+2E, Hmax.=10,0 m (măsurata de la CTA la cornișă);

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean, Serviciului Urbanism; Domnului BĂLAN VALERIU CUZA, cu domiciliul in Iasi, bd. Independenței nr. 7, BL.A1-4, SC.A, ET.4, AP.12 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 157 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 157 din 31 mai 2016