Hotărârea nr. 156/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA IORDACHI LOZONSCHI FN, NUMĂR CADASTRAL 139380, întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA IORDACHI LOZONSCHI FN, NUMĂR CADASTRAL 139380,

întocmit în vederea construirii unui bloc de locuințe

9

pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 53329/18.05.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3804 din 11.12.2013;

Având în vedere cererea nr. 77538 din 27.08.2015 prin care domnul

ACHELĂRIȚEI GHEORGHE și doamna ACHELĂRIȚEI EMANUELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași pentru Zona Construită Protejată STRADA IORDACHI LOZONSCHI FN, NUMĂR CADASTRAL 139380;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 376 din 22.05.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 31/PUZ/2016; Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 13.01.2016; Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrăarilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată-Iași, STRADA IORDACHI LOZONSCHI FN, NUMĂR CADASTRAL 139380, întocmit în vederea construirii unui bloc de locuințe pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 552,00 mp, detinută ACHELĂRIȚEI GHEORGHE și doamna ACHELĂRIȚEI EMANUELA conform sentinței civile nr.11512 din 13.09.1999 și contractului de asociere în participație nr. 1130 din 12.06.2015 în favoarea domnilor IOAN CRISTIAN, GOLESCU MARIAN și STRULUCIUC CIPRIAN.

Indicatori urbanistici: UTR - LC: POT=41,00%, CUT=1,85mp/ADCmp, Regim de înălțime:S+P+3E, Hmax.=13,0 m (măsurată de la cota ± 0,00 la atic);

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art. 3. Estetica arhitecturala se va raporta clădirile cu voaloare de stil din

zona.

Art. 4. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire bloc de locuinte.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean, Serviciului Urbanism; Domnului ACHELĂRIȚEI GHEORGHE din Iași, Strada Cloșca nr.16 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cătălin Bulgariu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 156 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 156 din 31 mai 2016