Hotărârea nr. 155/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, str. Aurel Vlaicu nr. 76, numar cadastral 143482 pentru investiţia CONSTRUIRE STAŢIE ITP PE TEREN PROPRIETATE

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, str. Aurel Vlaicu nr. 76, numar cadastral 143482 pentru investiția CONSTRUIRE STAȚIE ITP PE TEREN PROPRIETATE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.05.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 53953 din 20.05.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1860 din 24.06.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 97985 din 22.10.2015 prin care S.C. SALUBRIS S.A. solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, str.Aurel Vlaicu nr.76, numar cadastral 143482, C.F. 143482 întocmit pentru Construire stație Inspecție Tehnică Periodică pe teren proprietate;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 443 din 9.10.2015, toate avizele favorabile obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași din data 13.01.2016;

Având în vedere Avizul Unic nr. 32/P.U.Z./2016 emis de Consiliul

Județean Iași din data de 22.04.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, str.Aurel Vlaicu nr.76, NUMĂR CADASTRAL 143482 , C.F. 143482 întocmit pentru investiția Construire stație ITP pe teren proprietate.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 15.169mp real masurat, 15.246mp conform actelor de proprietate, identificat cu numar cadastral 143482, CF 143482, este proprietatea S.C. SALUBRIS S.A. conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria IS nr. 0279/ 2003, emis de Consiliul Judetean Iași , încheieri intabulare nr. 7635/2004 și nr.137754/2015.

UTR AI2a - unități stabile pe amplasamentele actuale, zonă activități productive, fiind admise ca utilizări activități industriale nepoluante, compatibile cu

funcționarea respectivelor industrii. Utilizări permise- stație de inspecție tehnică periodică și amenajări aferente (circulații, căi de acces auto și pietonale, parcaje).

Indicatori urbanistici: POT=50%, CUT=10mc/mp teren, regim de înălțime maxim P+2E+M, înălțime maximă 10,00m la cornișă de la CTN. Incinta asigură amenajarea a 103 locuri de parcare.

Aliniament stradal - retragere edificabil la 18m față de axul străzii Aurel Vlaicu, retrageri față de limitele laterale și față de limita posterioară a parcelei- 6,0m. Pe latura de sud-est, față de axul străzii Aterizaj aliniamentul se retrage la 10,6m.

Anexa planșa „ reglementări urbanistice-zonificare” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean, Serviciului Urbanism; S.C. SALUBRIS S.A. Iași, șos.Națională nr. 43 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 155 din 31 mai 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 155 din 31 mai 2016