Hotărârea nr. 154/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iaşi ,strada Morilor nr.22, numar cadastral 148600, pentru Construire sediu O.A.M.G.M.A.M. FILIALA IASI, prin demolare imobil existent

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iași ,strada Morilor nr.22, numar cadastral 148600, pentru Construire sediu O.A.M.G.M.A.M. FILIALA IASI, prin demolare imobil existent

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 492 din 25.02.2015 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 54957 din 23.05.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere cererea nr.122336 din 23.12.2015 prin care Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România Filiala Iasi solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată- Iasi, strada Morilor nr.22, numar cadastral CF 148600, pentru investiția ”Construire sediu O.A.M.G.M.A.M. filiala Iași, prin demolare imobil existent”;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.394/ 9.09.2015 emis de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism precum si avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af, studiul de insorire, studiul istoric și planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași din sedința din 21.04.2016;

Având în vedere Avizul Unic nr.47/P.U.Z./2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 23.05.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/199;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul M.T.C.T. nr. 562/ 2003 privind Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism în zone construite protejate ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată -Iași, strada Morilor nr.22, număr cadastral148600, C.F. 148600 întocmit pentru investiția „Construire sediu O.A.M.G.M.A.M. filiala Iași, prin demolare imobil existent ».

Terenul studiat are suprafața totală de 498,00mp, identificat cu numar.cadastral 148600, C.F. 148600, este proprietatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin Filiala Iași, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.306/30.01.2015, NP Macovei Raluca Mihaela, încheiere intabulare nr. 11898/2.02.2015.

UTR CA4 -zona centrală cu clădiri medii situată în aria de protectie a siluetei traditionale a localității dinspre șesul Bahluiului.

Indicatori urbanistici propuși : POT=40%, CUT=1,3mpADC/ mp teren, regim de înălțime D+P+3E, înălțime maxima 14m la cornișă/atic de la cota cea mai inalta a CTN.

Aliniament principal - retras la 12,60m de axul strazii Morilor și 8,00m fată de limita de proprietate dinspre strada. Retrageri fata de limitele proprietatii - 2,00m pe laturile nord si sud si cu 3,00m spre vest ( limita posterioara).

Utilizări permise- sediu organizații profesionale, birouri și funcțiuni conexe.

Conform H.C.L. nr. 425/2007 sunt necesare 11 locuri de parcare în incintă toate la nivelul solului, din care 8 locuri in parcare multipark la nivelul parterului si 3 locuri de parcare la nivelul solului.

Conform studiului geotehnic intocmit, pentru adancimi ale sapaturii mai mari de 3,00m se vor respecta prevederile NP 120/2014 (proiectul excavatiei adanci va fi verificat de verificator atestat pentru domeniul Af, iar proiectul de monitorizare va lua in considerare influenta excavatiei asupra constructiilor aflate in zona adiacenta).

Anexa planșele „U3+U4- reglementări urbanistice-circulatie” fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași ;Serviciului Urbanism;Consiliului Judetean Iasi; Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România, Filiala Iași, Iasi, Piata Unirii nr.5, sc.A, parter. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 154 din 31 mai 2016