Hotărârea nr. 153/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, strada Prof. Antonin Ciolan F.N , T27, NUMĂR CADASTRAL 149449 (adresa veche str.Viticultori F.N.) pentru construire locuinţă individuală şi împrejmuire pe teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, strada Prof. Antonin Ciolan F.N , T27, NUMĂR CADASTRAL 149449 (adresa veche str.Viticultori F.N.) pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 54791 din 23.05.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 2150 din 23.07.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 98731 din 26.10.2015 prin care dl. Sîrghi Lucel, în calitate de proprietar, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, strada Prof. Antonin Ciolan F.N (adresa veche str. Viticultori F.N.) T 27, NUMĂR CADASTRAL 149449 , C.F. 149449 întocmit pentru investitia Construire locuinta individuala si imprejmuire pe teren proprietate;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.425 din 23.09.2015 precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași din data 17.02.2016 ;

Având în vedere Avizul Unic nr. 30/P.U.Z./ 22.04.2016 emis de Consiliul Județean Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată , cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Iași,strada Prof. Antonin Ciolan F.N (adresa veche str. Viticultori F.N.) T 27, NUMĂR CADASTRAL 149449 , C.F. 149449 întocmit pentru investitia Construire locuinta individuala si imprejmuire pe teren proprietate

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de1.326mp identificat cu numar cadastral 149449, CF 149449, este proprietatea domnului Sîrghi Lucel si a doamnei Sîrghi Tomița conform Contractului de vânzare autentificat sub nr.1614/22.06.2015, NP Pohoață Manuela.

UTR L1 - zonă de locuire individuală situată în țesut traditional, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

Indicatori urbanistici propuși: POT=30%, CUT=0,6mpADC/ mp teren, regim de înălțime P+M, inaltime maximă 6,00m de la CTN.

Aliniament stradal - retragere cu minim 7,2m de limita de proprietate dinspre drum, respectiv la 9,5m de axul străzii. Retrageri față de limitele laterale 3m și față de limita posterioară a parcelei - 5m.

Anexa planșa „reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Judetean Iasi; Domnului Sîrghi Lucel, Iași, str. Titu Maiorescu nr.2, bloc B1, sc.B, et.2, ap.12 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETAR

Cătălin Bulgariu                          Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 153 din 31 mai 2016

Acest desen este proprietatea B.I.A. IGNATEL ALEXANDRU CHRISTIAN. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă și explicită a proiectantului.

LEGENDA• REGLEMENTARI

regimalinierej REGIM DE ALINIERE FRONTAL CONSTRUCȚII - PROPUS


REGIMALINIERE2 REGIM DE ALINIERE POSTERIOR SI LATERAL CONSTRUCȚII - PROPUSCLĂDIRE PROPUSA (PARTER+MANSARDA)

TROTUARE, CIRCULAȚII SI PARCAJE PROPUSE


SUPRAFAȚA EDIFICABILA


1

2

3

4GRADINA DE FAȚADA, SPATII VERZI

1. REGIM DE ÎNĂLȚIME

3. P.O.T. MAXIM

ACCES IN INCINTA

ACCES IN CLĂDIRE


f . .....

2. INAI 1IME MAXIMA LA STREASINA de la CTfl


4. C.U.T. MA^IM \Acest desen este proprietatea B.I.A. IGNATEL ALEXANDRU CHRISTIAN. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă și explicită a proiectantului.             ___________________ R|


Județul IAȘI Primăria Municipiului Iași~ anexa

-PU6/PUZ

Nr,             din


VIZAISPRE NESCHIMBARE ANEXA £UD/PUZ


P+M

6.0

30%

0.6


EXISTENT


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IAȘI

DRUJESCU ANDREI h

CONSILIER /L„


PROPUS


ZONE FUNCȚIONALE

SUPRAFAȚA mp

PROCENT DIN

DIN TOTAL

SUPRAFAȚA mp

PROCENT DIN

DIN TOTAL

1.Suprafața construita (clădiri, anexe)

0,00

0,00%

397,80

30,00%

2.Suprafata amenajata (circulații, parcaje)

0,00

0,00%

265,20

20,00%

3.Suprafata plantata (grădini de fațada)

1326,00

100,00%

618,00

46,60%

4.Suprafața cedata pentru larqire cale acces

0,00

0,00%

45,00

3,40%

TOTAL teritoriu zona studiata

1326,00

100,00%

1326,00

100,00%


Unitate teritoriala de referința conform P.U.Z. :

L1 - LOCUINȚE, subzona de locuire individuală situată în țesut tradițional cu regim de construire continuu sau discontinuu


IGNATEL C. ALEXANDRU-CHRISTIAN birou individual de arhitectura cui 26074052


0745.75.30.72

www.atelieruldearhitectura.ro proiectare@atelieruldearhitectura.ro


SPECIFICAȚIE


NUME


SEMNĂTURĂ


Scf proiect


Arh. Alexandru IGNAT FI


Scara:

1:500


Desenat


Arh. Alexandru IGNATEL


Data:

IUL 2015


2 »• SEP 2015


1.0     3.5         3.5

trotuar ,'tjgnda de< '-banda de-......

.'..circulație .circulație'--'


PROFIL STRADAL PROPUS'C'ALE DE ACCES

------------------------1-------L---------------- ....   .....-----------


BENEFICIAR, AMPLASAMENT :

SIRGHI LUCEL

Str. Viticultori (T27) FN, mun lași, jtid. lași

DENUMIRE PROIECT:

PUZ • construire locuința individuala si împrejmuire pe teren proprietate


TITLU PLANȘA :

REGLEMENTARI URBANISTICE


PROIECT

D-12/2015


FAZA


PIJ7


PLANȘA