Hotărârea nr. 152/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Şoseaua Păcurari nr. 92, nr. cadastrale 136686 şi 149345 pentru investitia supraetajare, schimbare destinaţie construcţie c1(fosta c11) in centru medical cu spitalizare de zi, reabilitare termică, reamenajare exterioară şi interioară si împrejmuire pe teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Iași, Șoseaua Păcurari nr. 92, nr. cadastrale 136686 și 149345 pentru investitia supraetajare, schimbare destinație construcție c1(fosta c11) in centru medical cu spitalizare de zi, reabilitare termică, reamenajare exterioară și

interioară si împrejmuire pe teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai 2016; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.54863 din 23.05.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.902 din 26.03.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 20852 din 26.02.2016 prin care S.C.CONSULTMED S.R L. solicita avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal- Iași, șoseaua Păcurarti nr. 92, numere cadastrale 136686 și 149345 întocmit pentru investitia “ Supraetajare, schimbare de destinație construcție C1(fosta C11) în centru medical cu spitalizare de zi, reabilitare termică, reamenajare exterioară și interioară și împrejmuire pe teren proprietate » ;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.366 din 22.05.2015, Proiectul faza P.U.Z. nr.29/2015 intocmit de Birou Arhitectura 3, precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af, studiul de impact, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, șoseaua Păcurari nr. 92. numere cadastrale 136686 și 149345 întocmit pentru investitia “Supraetajare, schimbare de destinație construcție C1 (fosta C11) în centru medical cu spitalizare de zi, reabilitare termică, reamenajare exterioară și interioară și împrejmuire pe teren proprietate ».

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 587 mp identificat cu numar cadastral 136686, CF 136686 si numar cadastral 149345, CF 149345, este proprietatea S.C. CONSULTMED S.R.L. conform Act notarial - Declarație de transmitere a dreptului de proprietate autentificat sub nr. 1438 din 30.09.2015 NP Necula Ioana, Contract de vânzare-cumpărare cu plata prețului în rate si rezerva proprietății autentificat sub nr. 110/30.01.2015 NP Necula Ioana, încheiere întabulare nr. 144924 din 1.10.2015 si nr. 144925 din1.10.2015.

UTR CC2 - zona centrelor de cartier noi Păcurari vest și Chirița

Indicatori urbanistici propuși:POT=40%, CUT= 1,08mpADC/mp teren, regim de înălțime maxim admis P+2E, înălțime maximă 11,00m la cornișă de la cota cea mai inaltă a CTA-ului .

Utilizări admise: sedii de companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și servicii profesionale, servicii sociale, colective si personale, clădiri pentru sănătate iar toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific. Utilizări admise cu conditii: locuințe la etajele superioare ale unor clădiri de birouri numai cu partiu special, incluzând spații pentru profesiuni liberale.

Aliniament principal - clădirile se amplasează retras față de aliniament cu minim 12,0m (29,00m față de axul străzii). Retrageri fata de limitele proprietatii: minim 3,00m spre limita dinspre est, spre vest amplasare pe limita de proprietate (aliniament existent), retragerea fata de limita posterioară - se păstrează aliniamentul existent la 1,00m, cu respectarea Codului civil la solicitarea autorizatiei de construire sau acord notarial vecin.

Se vor amenaja 8 de locuri de parcare la nivelul solului și un nou acces auto din șoseaua Păcurari.

Anexa planșa „reglementări urbanistice- zonificare” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Serviciului Urbanism; Consiliului Județean Iași; S.C. CONSULTMED S.R.L. Iași, str.Canta nr.49, bl.520, sc.A, et..4, ap.2, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 152 din 31 mai 2016

44.82


44.96


P+2

40%

+11,0

1,08


45.27


PLAN URBANISTIC ZONAL

'REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE


45.25


LIMITE


ITA PROPRIETĂȚI STUDIATE PRIN


LIMITA • LIMITA P.U.Z


45.25


45.03


\ ° 83.87’


83.67 '


I PRIN PUZ

FUNCȚIUNI ALE CONSTRUCȚIILOR SI TERENURILOR EXISTENTEZONA AMPLASARE CLĂDIRI

CLĂDIRI EXISTENTE

J PLATFORME PARCARI

ZONE SPATII VERZI. GRĂDINI DE FAȚADA

STRADA EXISTENTA

ACCES AUTO/PIETONAL

ALINIERE LA STRADA RETRAGERE DE LA ALINIERE

ALINIERE LATERALA - POSTERIOARA


Inaltimea la streasina se masoara de la cota cea mai înalta a CTA - ului

Conform HCL 425/2007 necesare 8 locuri de parcare nivelul terenului


îâsi

rimaria Mxțo’cițijafal faPlatforma betonataȘXi___

\n 83.54


Construcție

Scara

Corp propriet;SOS.


pa


ctirar*


\AsrhiCONSILIUL    IAȘI


. VIZAT SPRE ^SCHIMBARE " ANEXA \ eyg/puz


Nr.


ÎZone funcționale


PROPUS%

din tentai

24

/W6

50.03

587.00 ?' 13G ■"


I Suprafața i rnp


'.Suprafața construita 2.Suprafata amenajatajcirculatii-pargaje}"

3.Suprafata teren plantat -—

TOTAL teritoriu zona-studiata


201,00-

"92.50

293,50X—"

din total08. APS. 2815


•;AS!

aȘ MiHAfc''. a


40,00 35,00 ,25,00    ••

T00

c


Limita


/    „ proprietate >_\


Spațiu verde _

\ \

Spațiu verde

Carosabil

Carosabil

2,5Z

2,5//

$ 10.50

10.50 1,

I


VAR    VAR

Limita \    clădire


/    17.00


17.00


SECȚIUNEA 1-1


BIROU ARHITECTURA 3

arh. IOAN ANGELA aut.nr. 53/2003 IAȘI

BENEFICIAR

SC CONSULT MED SRL

pr.

29/2015

specificație

NUME

SEMNAȚURA

SC.

PUZ-S UPRAETAJARE7SCHIMBAREDESTINAȚIE CONSTR.

C1, IN CENTRU MEDICAL CU SPITALIZARE DE ZI, REABILITARE TERMICA, REABILITARE EXTERIOARA SI INTERIOARA SI

ÎMPREJMUIRE TEREN, lași, sos. Păcurari nr.92

faza

PUZ

desenat

arh. IOAN ANGELA

x

1/200

proiectat

arh. IOAN ANGELA

titlu planșa REGLEMENTAR| URBANISTICE ZONIFICARE

pl.

U2

sef proiect

arh.lOAN ANGELA

'f-*