Hotărârea nr. 151/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, str. SPLAI BAHLUI nr.15A, NUMĂR CADASTRAL 147940,CF 147940 întocmit pentru « CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE ŞI SPAŢII COMERCIALE »

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, str. SPLAI BAHLUI nr.15A, NUMĂR CADASTRAL 147940,CF 147940

întocmit pentru « CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE ȘI SPATII COMERCIALE »

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 54948 din 23.05.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3820 din 11.12.2013 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 97589 din 21.10.2015 prin care S.C. EUROTECH S.R.L. în calitate de proprietar, reprezentata de dl. Dalas Stefan solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată -Iași, str. Splai Bahlui nr.15A (adresa anterioară str.Iancu Bacalu nr. 39-43, str. D.Mangeron -fost Splai Bahlui- nr.9-11-13-15, str.Splai Bahlui nr.5), număr cadastral 147940, C.F. 147940 pentru investiția « Construire imobil locuințe și spații comerciale»;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.339 din 01.04.2015 si Avizul de oportunitate nr. 489 din 20.04.2016 precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, studiu de insorire, studiu istoric, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi din data de 13.01.2016;

Având in vedere Avizul Unic nr.15/P.U.Z./1.03.2016 si Avizul Unic nr.

55/PUZ/23.05.2015 ambele emise de Consiliul Județean Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul M.T.C.T. nr.562/ 2003 privind Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism în zone construite protejate;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată - Iași. strada Splai Bahlui nr.15A, număr cadastral 147940, C.F. 147940 pentru investiția « Construire imobil locuințe și spații comerciale» (adresa anterioară fiind str.Iancu Bacalu

nr.39-43, str. D.Mangeron -fost Splai Bahlui- nr.9-11-13-15 , str. Splai Bahlui nr.5).

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z.C.P. și asupra căreia se aplică indicatorii urbanistici este 1337,58 mp conform actelor de proprietate, 1526,00mp conform masuratorii (188,80mp în posesie fără acte), identificata cu număr cadastral 147940, CF 147940, conform extrasului de carte funciara nr. 49927/30.03.2016. Terenul este proprietatea S.C. EUTOTECH S.R.L, conform Actului de alipire autentificat sub nr. 4397 din 22.08.2014, NP Iulia Păduraru, încheiere întabulare nr.101704/22.08.2015, nr. 122714/2014 (notare modificare adresa - strada Splai Bahlui nr.15A), nr.42927/30.03.2016.

UTR CM - zonă mixtă, conținând institutii, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, activități productive mici, nepoluante și locuințe. Utilizări permise: locuințe individuale, colective, colective mici (P+2E), semi-colective, instituții, servicii, sedii firme, servicii profesionale, comerț, hoteluri, pensiuni, restaurante, cofetării, cafenele, parcaje, spații plantate, circulații și dotări aferente.

Indicatori urbanistici:POT = 49,94%, CUT=3,25mpADC/ mp teren, înălțime maximă 38,50m (la atic) pentru Corpul C2 propus cu regim de înălțime S+P+10E,11E parțial si 14,00m pentru Corpul C1, propus cu regim de înălțime S+P+3E.

Aliniament principal - retras la 8,78m de axul străzii Splai Bahlui și 4,0m față de limita trotuarului..

Se vor amenaja 63 locuri de parcare în incintă.

In vederea eliberarii autorizatiei de construire, se va intocmi un studiu geotehnic definit conform pct.2.2 din NP 074-2014 „Normativ pentru documentatiile geotehnice pentru constructii” si care va cuprinde suplimentar alte investigatii geotehnice.

Anexa planșa „ reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilele vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Județean Iași; S.C. EUTOTECH S.R.L.Iași, strada Splai Bahlui Mal Stâng nr. 25B și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 151 din 31 mai 2016