Hotărârea nr. 150/2016

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 14398/02.08.2006 încheiat între Municipiul Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi pentru spaţiul din Iaşi, Şos. Nicolina nr. 57, bloc 978A, parter-Secţia 6 Poliţie

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 14398/02.08.2006 încheiat

între Municipiul Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași pentru spațiul din Iași, Șos. Nicolina nr. 57, bloc 978A, parter-Secția 6 Poliție

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.52558/17.05.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 50967/13.05.2016 înaintată de Inspectoratul de Poliție Județean Iași;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 141/22.05.2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și contractul de comodat nr. 14398/02.08.2006 încheiat între Municipiul Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 14398/02.08.2006 încheiat între Municipiul Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 57, bloc 978A, parter, județul Iași, având suprafața utilă de 217,50 mp (suprafață construită 267 mp), cu un nou termen de 5 (cinci) ani.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional la contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Inspectoratului de Poliție Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 150 din 31 mai 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 150 din 31 mai 2016