Hotărârea nr. 15/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului în suprafată de 10 mp situat in Iaşi Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 4 alăturat spatiului comercial cu aceeasi adresa

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 10 mp situat in Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, alăturat spațiului comercial cu aceeași adresa

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5844/2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 103681/06.11.2015, prin care Fedorciuc Alin, solicită cumpărarea terenului în suprafată de 10 mp, deținut în baza contractului de concesiune nr. 25/16.03.2006, suprafața fiind situata în Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, alăturat spatiului comercial, proprietate;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 110859/23.11.2015 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 5925/20.01.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 909/24.09.2015;

Având în vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba vânzarea terenului in suprafața de 10 mp situat în Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, alăturat spatiului comercial cu aceeasi adresa, proprietate privata a Municipiului Iasi, conform HCL 11/2015 având nr. cadastral 127599, intabulat in CF nr. 127599.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul in suprafata de 10 mp situat în Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, alăturat spatiului commercial avand aceeasi adresa, care stabileste prețul de 397,17 euro/mp, respectiv de 3972 euro pentru întreaga suprafață de 10 mp, echivalentul a 17.668 lei.

Art.3. Se constituie comisia de vânzare a terenului in suprafata de 10 mp, situat în Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, alăturat spatiului comercial, proprietate, în următoarea componență:

Președinte:    Surdu Gabriel Mihai

Membru:    Boișteanu Paul Corneliu

Membru:    Dangă Marius Sorin

Membru:    Leonte Constantin

Membru:    Bulgariu Cătălin

Membru:    Anca Preda

Membru:    Palaga Letiția

Membru supleant: Daniel Petre Matasaru

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art.2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art.4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale

Art.5. În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6. Contractul de concesiune nr. 25/16.03.2006, încetează la data vânzării dacă terenul este cumpărat de proprietarul constructiei. În cazul în care se organizează licitatie publica, noul proprietar al terenului are obligatia de a prelungi contractul de concesiune în aceleași condiții.

Art.7. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.9.Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generale Economice și de Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri, Fedorciuc Alin, Iași, Str. Prof. A. Sesan nr. 18, bl. I1-4, sc I2, et. 4, ap. 18 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generala Economică și de Finante Publice Locale;Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 15 din 29 ianuarie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 15 din 29 ianuarie 2016