Hotărârea nr. 149/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, parter

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui spațiu comercial (construcție și teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, parter

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în unanimitate în plenul ședinței privind modificarea art. 4 din hotărâre, in sensul aprobării constituirii Comisiei de licitație ulterior prezentei printr-o altă hotărâre de consiliu local, consemnată și în procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 54088/20.05.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 72921/10.08.2015 (11012/01.02.2016) formulată de către S.C. Omnis DL S.R.L. , actual chiriaș al spațiului, în vederea cumpărării acestuia;

1 / 7 la H.C.L. nr. 149 din 31 mai 2016

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 83/31.03.2016 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 95032/14.10.2015, întocmit de S.C. Diaconu și Asociații SA;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a spațiului comercial (construcție și teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, parter, județul Iași, având suprafața utilă de 63,39 mp (suprafață construită 77,50 mp) și teren aferent de 8,61 mp (cota de 0,77 %), înscris în cartea funciară nr. 120493 a UAT Iași , evaluat la prețul de 74099 Euro, echivalentul a 333912 lei (la cursul valutar de 4,5063 lei/1 Euro valabil la data de 20.05.2016).

Art.2. Se însușește raportul de evaluare nr. 95032/14.10.2015 întocmit de SC Diaconu și Asociații SRL, prin care se stabilește valoare fără TVA a spațiului comercial menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Constituirea Comisiei de licitație va fi aprobata ulterior prezentei hotărâri.

Art.5.Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași;Comisiei de vânzare; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;Direcției Generale Economice și Finanțelor Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Comisia de vânzare; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generală Economica și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 149 din 31 mai 2016

ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 149 / 2016

CAIET DE SARCINI

pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului (spațiu comercial și teren aferent) situat în Iași, str. Bacinsci nr. 6, bloc CL1, parter, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași

1.1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

9    9

Vânzarea se efectuează prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru imobilul situat în municipiul Iași, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, parter, județul Iași, proprietate privată a Municipiului Iași, înscris în cartea funciară 120493 a UAT Iași, identificat conform schiței ce face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini și compus din:

-    construcție cu suprafața utilă de 63,39 mp (suprafață construită de 77,50 mp;

-    teren aferent cu suprafața de 8,61 mp, reprezentând cota indiviză de 0,77%.

Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

Nu sunt admise la licitație persoane fizice sau juridice, care au datorii către bugetul de stat și cel local, persoanele juridice care se află în reorganizare judiciară sau faliment.

1.2.    ELEMENTE DE PREȚ. GARANȚII. TAXE.

Prețul de pornire la licitației este de 333912 lei, fără T.V.A..

Pasul de strigare va fi de 1000 lei.

Prețul de adjudecare va fi mai mare decât prețul de pornire cu minim 3 pași.

Garanția de participare la licitație, care se achită anticipat, va fi de 10% din prețul de pornire a licitației, respectiv 33391 lei.

Garanția se depune în lei, prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru vânzare imobilului situat în municipiul Iași, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, parter, județul Iași,.

Ofertanților necâștigători li se restituie garanția in termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător in urma unei cereri de restituire.

Garanția de participare la licitație se pierde în cazul ofertantului câștigător dacă acesta nu se prezintă în termen de 45 de zile de la data semnării procesului verbal de licitație, în vederea achitării sumelor corespunzătoare reprezentând contravaloarea imobilului.

Garanția depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător până în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare urmând ca de la această dată garanția să constituie avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

Taxa de participare este de 100 lei.

Prețul caietului de sarcini: 36 lei.

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANTI

11.1.    DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE

1)    Pentru persoanele juridice:

- cererea de participare;

-    copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie.

-    copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

-    certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Generală și Finanțe Publice Locale Iași, din cadrul Primăriei Municipiului Iași, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local;

-    cazierul fiscal al societății eliberat de Direcția Județeană a Finanțelor Publice pe raza căreia își are sediul ofertantul;

-    scrisoare de bonitate bancară din partea unei bănci prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară;

-    declarație pe propria răspundere că nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciară;

-    împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acestuia;

-    cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 15 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

2)    Pentru persoanele fizice :

-    cerere de participare;

-    copie de pe actul de identitate;

-    copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie;

-    copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

-    certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția de Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Iași, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului Iași;

-    împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

-    extras de cont prin care face dovada unui depozit bancar reprezentând cel puțin jumătate (50%) din prețul de pornire a licitației;

-    cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 15 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

11.2.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

Documentele și cererea de participare se depun la registratura DAPPP , din

Șos.Națională nr. 43, până cel târziu în data de____, ora__(data

limită prevăzută în anunțul public).

Licitația va avea loc în data de __________, ora ______(data prevăzută în anunțul

public), la sediul Primăriei Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

III.    DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

3.1 În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru obiectul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

3.2.    Înainte de începerea licitației, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

3.3.    Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

3.4.    Licitația are loc dacă sunt înscriși minim doi participanți și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație.

3.5.    Fiecare ofertant va participa la licitație prezentând actul de identitate și eventualele procuri în cazul mandatarilor.

3.6.    Președintele comisiei, după parcurgere documentelor depuse, dă citire listei participanților, declară dacă ofertanții au fost admiși sau respinși acest fapt consemnându-se în procesul verbal și constată dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile legale pentru desfășurarea licitației.

3.7.    În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea licitației (minim 2 participanți admiși) se trece la licitația propriu-zisă, cu strigare, începând de la prețul indicat de către organizator.

3.8.    Strigările se vor repeta de trei ori, iar între două strigări se va acorda un interval de aproximativ două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcându-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare. Prețul de adjudecare nu va putea fi mai mic decât prețul de pornire la care se adaugă minim 3 pași.

3.9.    Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de ofertantul care a adjudecat bunul licitat. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

3.10.    Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanție de participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru imobilul în cauză.

IV.    MODALITĂȚI DE PLATĂ

Cumpărătorul va achita prețul de vânzare în termen de 45 zile de la data semnării procesului verbal de licitație. Sumele reprezentând preț vânzare se pot achita prin decontare bancară în contul «CONT_TREZO» RO26TREZ40621390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Iași.

V. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

-    niciunul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației,

-    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale,

-    în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior, până la semnarea contractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

VI. LITIGII

Litigiile de orice fel vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din raza teritorială a vânzătorului.

VII.    DISPOZIȚII FINALE

Caștigătorul licitației va suporta costurile generate de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare in formă autentică.

VIII.    DOCUMENTE ANEXĂ

Documentele anexate prezentei documentații sunt:

-    Planul de încadrare în zonă

-    Releveul spațiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

7 / 7 la H.C.L. nr. 149 din 31 mai 2016