Hotărârea nr. 148/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile, aflate in proprietatea Municipiului Iasi, si in folosinta gratuita a Universitatii de Arte”George Enescu ”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile, aflate in

proprietatea Municipiului Iasi, si in folosinta gratuita a Universitatii de Arte”George Enescu ”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate în plenul ședinței privind virarea de către Universitatea de Arte”George Enescu ” Iasi la bugetul local a unui procent de 50% stabilit de Consiliul Local Iași, din suma încasată prin închirierea spatiului, consemnat și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 54482/23.05.2016 întocmita de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 23438/03.03.2016 a Universitatii de Arte „George Enescu” Iasi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.33/16.03.1998 prin care s-au atribuit in folosinta gratuita Academiei de Arte”George Enescu” constructiile aferente terenului concesionat in baza Hotărârea Consiliului Local nr. 153/1996;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.285/30.10.2000 prin care s-a aprobat trecerea din administrarea Grupului Scolar de Arte si Meserii „Gh.Asachi”, in administrarea directa a Academiei de Arte „George Enescu”Iasi , pe o perioada de 25 ani, a cladirii internat din strada Sarariei nr.189 ;

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii din imobilele situate in Strada Codrescu nr.6 si Strada Sarariei nr.189, proprietatea Municipiului Iasi si aflate in folosinta gratuita a Universitatii de Arte”George Enescu ”, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Se împuternicește Consiliul de Administrație al Universitatii de Arte”George Enescu ”Iasi, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitația publică cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Primăriei Municipiului Iași.

Art.3. Universitatea de Arte”George Enescu ” lasi va vira la bugetul local un procent de 50% stabilit de Consiliul Local Iași, din suma încasată prin închirierea spatiului.

Art.4. Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut în hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale in vigoare, funcție de zona și grupa de activitate.

Art.5. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata:Primarului Municipiului lasi; Direcției Generale Tehnice si Investitii; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Universitatii de Arte”George Enescu ” Iasi și Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.6. Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de:Universitatea de Arte”George Enescu ” Iasi, Directia Generală Economica si Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 148 din 31 mai 2016

ANEXA 1

La Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2016

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile, aflate in proprietatea Municipiului Iasi, si in folosinta gratuita a Universitatii de Arte”George Enescu ”

NR.

LOCATIE

SUPRAFAȚA

DESTINAȚIE

1

Strada Sarariei nr.189

sediul Facultatii de Arte Vizuale si Design-Corp A

2 MP

spatiu solicitat in vederea amplasarii a doua automate de furnizare cafea    respectiv

bauturi racoritoare si produse de patiserie

2

Strada Codrescu nr.6-sediul

Facultatii de Arte Vizuale si Design-specializarea Sculptura si Design -Corp C

2 MP

spatiu solicitat in vederea amplasarii a doua automate de furnizare cafea    respectiv

bauturi racoritoare si produse de patiserie

3

Strada Codrescu nr.6 la

intersectie cu strada Oastei

208,10 MP

Sala de sport ce va fi inchiriata in vederea desfasurarii de activitati    sportive    pentru

studenti

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

4 / 4 la H.C.L. nr. 148 din 31 mai 2016