Hotărârea nr. 147/2016

HOTĂRÂRE privind acceptarea de principiu, de catre Municipiul Iasi, a ofertei de donatie a imobilului (constructie si teren), situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acceptarea de principiu, de catre Municipiul Iași, a ofertei de donație a imobilului (constructie si teren), situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 52837/18.05.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 29698/18.03.2016 a Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic;

Având în vedere Declaratia notariala, autentificata la Biroul Notarial Ciuhan Aurora Braila, cu nr. 612/26.04.2016, privind donarea imobilului situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiești din Romania - Cultul Mozaic;

Având în vedere Titlul de proprietate nr. 187296/11.06.2014;

Având în vedere Certificatul de mostenitor nr. 630/15.06.1977;

Având în vedere HG 999/27.08.2008 privind recunoasterea Statutului Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 3428/03.03.2009;

Având în vedere planul de situatie intocmit de catre expert tehnic judiciar Rachieru Paul, pentru imobilul situat in str. Pacurari nr. 17;

Având în vedere prevederile art. 863 si 1014 din Codul Civil;

Având în vedere HCL 84/31.03.2016 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se accepta de principiu, de catre Municipiul Iași, oferta de donatie a imobilului (constructie si teren), in suprafata totala de 1680 mp, situat in str. Pacurari nr. 17, tarla 36, parcela 1541/2, identificat in planul de situatie anexat, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic, in vederea amenajarii si organizarii, intr-un spatiu al imobilului, a Muzeului Holocaustului,.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru;Federatiei Comunitatilor Evreiești din Romania-Cultul Mozaic; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generală Tehnica si Investitii; Directia Generală Economica si de Finante Publice Locale; Institutia Arhitectului Sef -Serviciul Gis Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 147 din 31 mai 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 147 din 31 mai 2016