Hotărârea nr. 146/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2016, pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pe anul 2016, pentru instituția de spectacole și concerte Ateneul Tătărași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 1.312 din 18.05.2016 întocmit de Ateneul Tătărași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1.313 din 18.05.2016 întocmită de Ateneul Tătărași;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 316 / 2011 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ateneului Tătărași și a statutului acestuia din „instituție publică de cultură” în „instituție publică de spectacole și concerte”;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.: Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pe anul 2016 pentru instituția de spectacole și concerte Ateneul Tătărași.

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.:Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași

Serviciului Resurse Umane; Ateneului Tătărași și Instituției Prefectului Județului Iași

Art.3.:Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

Ateneul Tătărași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 146 din 31 mai 2016

ORGANIGRAMĂ 2016 - 26 POSTURI


DIRECTOR cod COR 111207


f

ȘEF SERVICIU

cod COR 121125


SERVICIUL

PROGRAME CULTURALE MARKETING și PR


Secretar artistic cod COR 343522


Secretar (asistent)PR co d CO R 2 432 01


Inspector de specialitate marketing cod COR 243103


Consultant artistic cod COR 265401


Scenograf cod COR 2654349


Actor 1

cod COR 265501


Actor 2

cod COR 265501


Actor 3

cod COR 265501


Actor 4

cod CO R 2 6 5501


ȘEF SERVICIU cod COR 121125

SERVICIUL

TEHNIC ADMINISTRATIV

Tehnician

cod COR 311910

Operator

(inginer) sunet

cod COR 215305

Operator lumini

cod COR 343504

Manipulator 1 (mânuitor decor)

cod COR 343501

Manipulator 2 (mânuitor decor)

cod COR 343501

Muncitor

cod COR 731703

Îngrijitor 1 (femeie de serviciu)

cod COR 911201

Îngrijitor 2 (femeie de serviciu)

cod COR 911201


CONTABIL ȘEF

cod COR 121120


COMPARTIMENTUL

FINANCIAR-CONTABIL


Economist cod COR 263102


Casier

cod COR 523003


LEGENDĂ


Actor 5

cod COR 26 5501


POSTURI DE CONDUCERE: 4


POSTURI VACANTE: 11


Actor 6

cod COR 265501


1

F

Expert achiziții

publice

cod COR 214946


POSTURI DE EXECUȚIE: 22


POSTURI FINANȚATE: 15MUNICIPIULUI IASI

ANEXA 2 HCL 146 /2016


“Ateneul Tătărași” Iași

CIF 16070835 Nr. 1.314 / 18.05.2016

STAT DE FUNCȚII ATENEUL TĂTĂRAȘI 2016

Nr.

Funcția

Structura Funcțională

Statutul funcției

Studii

Treaptă profesională

1

Director

Director

conducere

S

gr. II / c.s.75

2

Șef serviciu

Serviciu Programe Culturale, Marketing și PR

conducere

S

gr. II / c.s 71

3

Secretar artistic

execuție

S

gr. II / c.s.52

4

Secretar (asistent relații publice)

execuție

S

gr. II / c.s.55

5

Inspector de specialitate marketing

execuție

S

gr. IA c.s. 48

6

Consultant artistic

execuție

S

gr.I A / c.s.68

7

Scenograf

execuție

S

gr.I A / c.s.70

8

Actor 1

execuție

S

gr.I A / c.s.70

9

Actor 2

execuție

S

gr.I A / c.s.70

10

Actor 3

execuție

S

gr.I A / c.s.70

11

Actor 4

execuție

S

gr.I A / c.s.70

12

Actor 5

execuție

S

gr.I A / c.s.70

13

Actor 6

execuție

S

gr.I A / c.s.70

14

Contabil șef

Compartiment financiar contabil

conducere

S

gr. II c.s 78

15

Economist

execuție

S

gr. II / c.s.38

16

Casier

execuție

M

tr.I / c.s.22

17

Șef Serviciu tehnic administrativ

Serviciu tehnic administrativ

conducere

S

gr. II / c.s 71

18

Operator sunet

execuție

S

gr. I / c.s.64

19

Operator lumini

execuție

M

II / c.s 41

20

Manipulator (mânuitor decor) 1

execuție

M

tr. II / c.s 14

21

Manipulator (mânuitor decor) 2

execuție

M

tr. II / c.s 14

22

Muncitor

execuție

M

III / c.s 31

23

Tehnician

execuție

M

tr. I / c.s.31

24

Îngrijitor 1

execuție

M

c.s 21

25

Îngrijitor 2

execuție

M

c.s 19

26

Expert (achiziții publice)

execuție

M

gr. I / c.s. 57

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu