Hotărârea nr. 145/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Fundaţia ”Alături de Voi” România în vederea elaborării şi depunerii în parteneriat a unei cereri de finanţare care vizează proiectul ”Iaşul – o comunitate incluzivă!”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Fundația ”Alături de Voi” România în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Iașul - o comunitate incluzivă!”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 55.729/25.05.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Capital Uman, Axa 4.1;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu Fundația "Alături de Voi” România în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul "lașul - o comunitate incluzivă!”, potrivit acordului de asociere, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Fundației ”Alături de Voi” România; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene, Direcția Generală Tehnică si Investiții, Direcția Generale Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 145 din 31 mai 2016

ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE

MUNICIPIUL IAȘI

„ Ș1

FUNDAȚIA ”ALĂTURI DE VOI” ROMÂNIA

f

ACORD DE ASOCIERE

încheiat la data de între,

1.    Municipiul Iași, cu sediul în Iași, B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, reprezentat prin domnul Mihai CHIRICA, în calitate de viceprimar cu atribuții de primar, și

2.    Fundația ”Alături de Voi” România - cu sediul în Județul Iași, sat Uricani, Str. Bazinelor nr. 5, tel./fax: 0232 275, reprezentată prin doamna Angela ACHIȚEI în calitate de președinte denumite în cuprinsul Acordului de asociere, părți.

Capitolul 1. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea părților, în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Iașul - o comunitate incluzivă!”

Capitolul II. Drepturile și obligațiile părților

Art.2(1) Părțile au drepturi egale și se obligă fiecare, în parte, să depună toate diligentele pentru elaborarea și depunerea în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Iașul - o comunitate incluzivă!”.

În vederea realizării scopului propus, fiecare parte va întreprinde următoarele:

(2)    . Municipiul Iași prin Direcțiile și Serviciile de Specialitate:

-    asigură logistica și resursele umane în vederea accesării finanțării proiectului ”Iașul - o comunitate incluzivă!”.

(3)    . Fundația ”Alături de Voi” România:

-    realizează cercetarea în teren a nevoilor concrete pe care le au comunitățile marginalizate vizate (cartier Păcureț, Bularga și Metalurgie, zone în care populație de etnie romă are o pondere de peste 80% și sunt incluse ca și comunități marginalizate în Atlasul zonelor urbane marginalizate elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale), conform metodologiei P.O. C.U, Axa 4.1.

În baza acestei cercetări, se va elabora aplicația și se va depune spre finanțare.

- elaborează cererea de finanțare si documentația suport obligatorie, aferenta acestui apel de proiecte.

Capitolul III. Durata Acordului de asociere

Art.3. Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul părților.

Capitolul IV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adițional cu consimțământul părților. Părțile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii actului și care ii sunt aplicabile.

Capitolul V. încetarea Acordului de asociere

Art.5. Prezentul Acord încetează:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    prin acordul expres și neechivoc al Părților concretizat printr-un document scris; Denunțarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părți nu își poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale din cauze de forță majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Capitolul VI. Clauze speciale

Art.6(1) Părțile și/sau reprezentanții legali ai acestora declară că au puterea și autoritatea de a semna și executa acest Acord, precum și de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin acesta. Acest Acord a fost aprobat și încheiat în mod valabil de către părți și reprezintă o obligație valabilă și fermă a acestora, conform prevederilor sale.

Art.6(2) Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art.6(3) Dispozițiile Acordului se aplică cu respectarea legislației în materie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Acord, în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

5 / 5 la H.C.L. nr. 145 din 31 mai 2016