Hotărârea nr. 144/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Mănăstirea ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Frumoasa în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul ”Reabilitarea şi valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iaşi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Mănăstirea "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”, în

cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului

natural și cultural

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 55358/24.05.20165 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 5 - ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu Mănăstirea ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural potrivit acordului de asociere prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Mitropoliei Moldovei și Bucovinei - Arhiepiscopia Iașilor, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene, Direcția Generală Tehnică si Investiții, Direcția Generale Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 144 din 31 mai 2016

ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE

MUNICIPIUL IAȘI Șl

MĂNĂSTIREA ”SFINTII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”FRUMOASA

ACORD DE ASOCIERE încheiat la data de între,

1.    Municipiul Iași, cu sediul în Iași, B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, reprezentat prin domnul Mihai CHIRICA, în calitate de viceprimar cu atribuții de primar,

și

2.    Mănăstirea "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa - cu sediul în Iași, Str. Radu Vodă nr. 1, tel./fax: 0232 279457, cod fiscal 15789922, reprezentată prin Valerica Bordeianu (Stavrofora Sofia Bordeianu),

denumite în cuprinsul Acordului de asociere, părți.

Capitolul 1. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea părților, în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”.

Capitolul II. Drepturile și obligațiile părților

Art.2(1) Părțile au drepturi egale și se obligă fiecare, în parte, să depună toate diligentele pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”. În vederea realizării scopului propus, fiecare parte va întreprinde următoarele:

(2)    . Municipiul Iași prin Direcțiile și Serviciile de Specialitate:

-    asigură logistica și resursele umane în vederea accesării finanțării proiectului ”Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”.

(3)    . Mănăstirea ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat pe terenul și clădirile aflate în proprietatea sa;

-    elaborează documentația suport necesară pentru depunerea cererii de finanțare (Proiect Tehnic, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție Cerere de finanțare, Plan de marketing, Anexe etc).

Capitolul III. Durata Acordului de asociere

Art.3. Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioadă de 7 ani, începând de la data

semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul părților.

Capitolul IV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adițional cu consimțământul părților. Părțile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii actului și care ii sunt aplicabile.

Capitolul V. încetarea Acordului de asociere

Art.5. Prezentul Acord încetează:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    prin acordul expres și neechivoc al Părților concretizat printr-un document scris; Denunțarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părți nu își poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale din cauze de forță majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile

Capitolul VI. Clauze speciale

Art.6(1) Părțile și/sau reprezentanții legali ai acestora declară că au puterea și autoritatea de a semna și executa acest Acord, precum și de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin acesta. Acest Acord a fost aprobat și încheiat în mod valabil de către părți și reprezintă o obligație valabilă și fermă a acestora, conform prevederilor sale.

Art.6(2) Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art.6(3) Dispozițiile Acordului se aplică cu respectarea legislației în materie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Acord, în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

5 / 5 la H.C.L. nr. 144 din 31 mai 2016