Hotărârea nr. 143/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Soseaua Barnova, Strada Smardan si Bulevardul Primaverii

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Soseaua Barnova, Strada Smardan si Bulevardul Primaverii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către întocmit de Directia Generală Tehnica si Investitii;

Având în vedere având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Soseaua Barnova, Strada Smardan si Bulevardul Primaverii ” pentru anul 2016, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice si Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică si Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 143 din 31 mai 2016

APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU SOSEAUA BARNOVA

„Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Soseaua Barnova”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

»

Lungimea totală:

Suprafața carosabilă:

Parte carosabilă:

Suprafața trotuare:

Rigole carosabile:

Rigole pereate:

Marcaje rutiere longitudinale: Marcaje rutiere transversale: Indicatoare rutiere:


2,90 km (inclusive bretele)

18.571,00 mp

7,00 m (2 x 3,50 m)

7.500,00 mp

127,10 ml

870,00 ml

8,70 km

244,30 mp

25 buc


Valoarea totală (INV), 7.090.735,00 lei fara TVA

din care C+M 6.193.820 lei fara TVA

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 12 luni.

Datele sunt preluate din proiectul faza DALI - proiectant S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU STRADA SMARDAN

„Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Strada Smardan

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

»

Lungimea totală:

Suprafața carosabilă:

Parte carosabilă:

Suprafața trotuare:


630 m

4.500 mp

7,00 m (2 x 3,50 m) 1930,00 mp


Marcaje rutiere longitudinale:    0,73 km

Marcaje rutiere transversale:    145 mp

Indicatoare rutiere:    16 buc

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 1.785,408 mii lei

din care C + M:    1.474,213 mii lei

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 9 luni.

Datele sunt preluate din proiectul faza DALI - proiectant S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BULEVARDUL PRIMAVERII

„Modernizare strazi in Municipiul Iasi- Bulevardul Primaverii”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

»

Lungimea totală:

602 m

Suprafața carosabilă:

10.715 mp

Suprafața trotuare:

2.782,00 mp

Marcaje rutiere longitudinale: Marcaje rutiere transversale: Indicatoare rutiere:

3,80 km

300 mp

68 buc

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 5.114,892 mii lei

din care C + M:    4.430,159 mii lei

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 9 luni.

Datele sunt preluate din proiectul faza DALI - proiectant S.C. SIMPA CONSULT S.R.L

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

5 / 5 la H.C.L. nr. 143 din 31 mai 2016