Hotărârea nr. 142/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii capitale acoperiş sediu Primăria Municipiului Iaşi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații capitale acoperiș sediu Primăria Municipiului Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 47233/04.05.2016 întocmit de Serviciul Investiții ;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații capitale acoperiș sediu Primăria Municipiului Iași” conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 142 din 31 mai 2016

Anexa 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 31 mai 2016

Indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului „Reparații capitale acoperiș sediu Primăria Municipiului Iași”

1.    Indicatori economici:

Valoare investiție : 1.747,683 mii lei din care C+M : 1.520,643 mii lei

2.    Indicatori tehnici:

Durata de execuție : 12 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

3 / 3 la H.C.L. nr. 142 din 31 mai 2016