Hotărârea nr. 141/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/31.03.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/31.03.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședinței privind completarea anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, cu unitatea de cult Parohia „Buna Vestire”, consemnat si procesul verbal al sedinței;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 54953 / 23.05.2016 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere solicitările unităților de cult din Municipiul Iași centralizate în Anexa I,

Având în vedere O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute de România,

Având în vedere H.G. nr.1470/12.12.2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. 82/2001, modificată și completată prin H.G. 1265/08.12.2010, respectiv prin H.G. 984/2014,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Anexa 1 a H.C.L. 62/31.03.2016 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2016, cu unitățile de cult din Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele destinate sprijinului financiar acordat unităților de cult sunt alocate în capitolul bugetar 67.06.00.59.12 - Cultură, Recreere și Religie - art. bugetar Servicii religioase.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă către: Primarul Municipiului Iași, Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 141 din 31 mai 2016

ANEXA 1

La Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 31 mai 2016

Lista unităților de cult care au solicitat finanțare dupa data de 30.04.2016

Nr.

Crt.

Denumire Beneficiar/Parohie

Adresa Parohie

1

Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim”

Str. Vasile Lupu, Nr. 122 B, Iași

2

Parohia Romano - Catolică „Sfânta Tereza a

Pruncului Isus”

Șoseaua Nicolina, nr. 6, Iași

3

Parohia „Buna Vestire”

Str. Sulfinei, nr. 14, Iași

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

3 / 3 la H.C.L. nr. 141 din 31 mai 2016