Hotărârea nr. 140/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârii Consiliullui Local nr.9/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate, pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârii Consiliullui Local nr.9/2016 privind

aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași și direcțiile subordonate, pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 55803/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere prevederile art.23, din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. nr.9/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași și direcțiile subordonate, pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Resurse Umane

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Cătălin Bulgariu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 140 din 31 mai 2016

CONSILIUL LOCAL IASI

MUNICIPIUL IAȘI


Anexa nr.1

Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi pentru anul 2016

Functia publică

Nr.maxim de functii publice

Nr.functi

publice

ocupate

Nr.functii

publice

vacante

Nr.maxim de functii publice

care vor fi înfiintate

Nr.maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare

secretar al municipiului

1

1

arhitect sef

1

1

director general

2

2

director executiv

5

3

2

2

sef serviciu

25

24

1

1

sef birou

17

15

2

2

Total categoria functionari publici de conducere

51

46

5

0

0

5

0

auditor clasa I grad asistent

1

1

0

0

auditor clasa I grad principal

2

1

1

1

auditor clasa I grad superior

4

4

0

cons.jr. clasa I grad asistent

3

3

1

1

cons.jr. clasa I grad principal

6

3

3

3

cons.jr. clasa I grad superior

14

11

3

3

consilier clasa I grad debutant

1

0

1

1

consilier clasa I grad asistent *

11

9

2

2

2

consilier clasa I grad principal *

26

23

3

4

1

3

consilier clasa I grad superior *

145

130

15

3

1

15

inspector clasa I grad debutant

3

2

1

1

inspector clasa I grad asistent

6

3

3

3

inspector clasa I grad principal

36

27

9

9

inspector clasa I grad superior

100

97

3

3

Total functii publice clasa I

358

314

45

9

1

1

45

Functia publică

Nr.maxim de functii publice

Nr.functi

publice

ocupate

Nr.functii

publice

vacante

Nr.maxim de functii publice

care vor fi înfiintate

Nr.maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

Nr.maxim de functii publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare

referent de specialitate clasa II grad superior

4

4

0

Total functii publice clasa II

4

4

0

0

0

0

0

referent clasa III grad superior

42

36

6

2

Total functii publice clasa III

42

36

6

0

0

0

2

Total functii publice executie

404

354

51

9

1

1

47

Total functii publice

455

400

56

9

1

6

47

* În numărul maxim de funcții publice care vor fi înființate sunt incluse opt funcții publice (patru funcții de consilier grad principal, două funcții de consilier grad asistent și două funcții de consilier grad superior) rezultate în urma transformării a opt

funcții de natură contractuală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu

Page 2