Hotărârea nr. 14/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Sediu Arhiva Primaria Municipiului Iasi››

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «Sediu Arhiva Primaria Municipiului Iasi>>

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.7193/22.01.2016 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Sediu Arhiva Primaria Municipiului Iasi>>, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generale Tehnice și Investiții și Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 14 din 29 ianuarie 2016

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 29 ianuarie 2016

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

«Sediu Arhiva Primaria Municipiului Iasi>>

1.    Valoarea totală (INV), inclusiv TVA este de 28930,43 mii lei

(în prețuri 12.2014),

din care:

-    construcții-montaj (C+M); 15152,14 mii lei

-    Ansamblu compus din trei corpuri: C1;C2;C3

-    Steren proprietate = 4864,21mp

-    A construita = 1046,87mp

-    A desfasurata = 3260mp

Corp C1: Regim inaltime=P+1E; Sconstruita=506,92mp; Sdesfasurata=984,15mp Corp C2: Regim inaltime=P+1E; Sconstruita=141,3mp; Sdesfasurata=282,6mp Corp C3: Regim inaltime=S+P+3E; Sconstruita=398,65mp; Sdesfasurata=1993,25mp

2.    Eșalonarea investiției (INV/C+M):

-    anul I; 17358,25 mii lei

-    anul II; 11572,18 mii lei

3.    Durata de realizare (luni); 20 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boișteanu

3 / 3 la H.C.L. nr. 14 din 29 ianuarie 2016