Hotărârea nr. 139/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 mai

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat cu nr.56505/27.05.2016 aprobat în plenul ședinței, consemnat si în procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 54142/20.05.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată; Având în vedere Legea nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 - învățământ), astfel:

• la venituri cu suma de + 707,41 mii lei

37.02.01 Donații și sponsorizări    + 69,18 mii lei

11.02.09 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor +638,23 mii lei invatamantului particular sau confessional acreditat in anul 2016

• la cheltuieli cu suma de + 707,41 mii lei

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii    + 62,18 mii lei

65.02.55 Invatamant - finantarea invatamantului particular sau + 638,23 mii lei confesional acreditat ( cheltuieli de personal 314,5 mii lei + bunuri si

servicii 323,73 mii lei)

65.02.57 Învățământ - asistență socială    + 7,00 mii lei

Art.2 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2016), Anexei nr. 5 (Sinteza finanțării programelor) și Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare).

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 139 din 31 mai 2016

MUNICIPIUL IAȘI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016


ANEXA 1 HCL nr 139/2016

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI

610.507,87

707,41

611.215,28

****** 48.02 VENITURI PROPRII

366.312,33

0,00

366.312,33

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

598.399,81

707,41

599.107,22

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

559.715,54

638,23

560.353,77

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

234.946,12

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

234.946,12

0,00

234.946,12

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

7.697,59

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

7.697,59

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

227.248,53

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

221.483,53

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

5.765,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

64.998,26

0,00

64.998,26

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

64.998,26

0,00

64.998,26

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

54.758,40

0,00

54.758,40

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

19.702,56

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

35.055,84

0,00

35.055,84

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.306,32

0,00

7.306,32

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.548,47

0,00

2.548,47

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.634,66

0,00

4.634,66

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

123,19

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

2.933,54

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

256.289,22

638,23

256.927,45

11.02 Sume defalcate din TVA

232.908,34

638,23

233.546,57

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

209.243,69

0,00

209.243,69

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

21.275,04

11.02.09 Sume defalcate TVA pt finantare invatamant particula

r 2.389,61

638,23

3.027,84

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.051,23

0,00

1.051,23

15.02.01 Impozit pe spectacol

227,24

0,00

227,24

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

823,99

0,00

823,99

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

22.329,65

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.586,85

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

10.040,21

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

6.546,64

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

1.001,06

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor

4.741,74

0,00

4.741,74

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.481,94

0,00

3.481,94

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.481,94

0,00

3.481,94

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.481,94

0,00

3.481,94

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

38.684,27

69,18

38.753,45

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

16.565,84

0,00

16.565,84

30.02 Venituri din proprietate

16.565,84

0,00

16.565,84

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.08 Venituri din dividende

1.527,96

0,00

1.527,96

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

1.527,96

0,00

1.527,96

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

695,22

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

22.118,43

69,18

22.187,61

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

591,36

0,00

591,36

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

21,06

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

570,30

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

2.793,71

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

2.467,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

326,71

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari

9.582,46

0,00

9.582,46

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

9.582,46

0,00

9.582,46

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

9.582,46

0,00

9.582,46

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

36.02 Diverse venituri

9.141,90

0,00

9.141,90

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

10,79

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

2.189,37

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

6.941,74

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

9,00

69,18

78,18

37.02.01 Donatii si sponsorizari

9,00

69,18

78,18

37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL

-48.525,21

0,00

-48.525,21

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

48.525,21

0,00

48.525,21

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

829,86

0,00

829,86

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

829,86

0,00

829,86

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

0,00

0,00

0,00

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

772,07

0,00

772,07

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

0,00

0,00

0,00

39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte

57,79

0,00

57,79

* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

11.104,00

0,00

11.104,00

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

11.104,00

0,00

11.104,00

42.02 Subventii de la bugetul de stat

11.104,00

0,00

11.104,00

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pe

ntru finantar2e.a14in0v,0e0st

itiilor in sanatate 0,00

2.140,00

42.02.16.03 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru finan2ț.a1r4e0a,0a0lt

or investiti în sănă0t,a0t0e

2.140,00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

45,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

8.745,00

45.02 Sume prim de la UE/alti donat in ct plati efect si pref

174,20

0,00

174,20

45.02.02 Fondul Social European

174,20

0,00

174,20

45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efec anii anteriori

174,20

0,00

174,20

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

669.663,17

707,41

670.370,58

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

66.098,59

0,00

66.098,59

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

39.235,40

0,00

39.235,40

10 Cheltuieli de personal

26.400,00

0,00

26.400,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

56 Pr fonduri externe nerambur

5,45

0,00

5,45

71 Active nefinanciare

1.922,95

0,00

1.922,95

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

907,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

17.979,19

0,00

17.979,19

10 Cheltuieli de personal

2.500,00

0,00

2.500,00

20 Bunuri si servicii

9.069,19

0,00

9.069,19

50 Fond de rezerva

3.450,00

0,00

3.450,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.800,00

0,00

2.800,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

160,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din

care titlurile:

8.884,00

0,00

8.884,00

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

243,00

30 Dobanzi

8.641,00

0,00

8.641,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

15.895,00

0,00

15.895,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

15.895,00

0,00

15.895,00

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.615,00

0,00

15.615,00

71 Active nefinanciare

80,00

0,00

80,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

330.974,26

707,41

331.681,67

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

211.100,64

707,41

211.808,05

10 Cheltuieli de personal

164.666,00

0,00

164.666,00

20 Bunuri si servicii

25.407,00

62,18

25.469,18

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.983,50

0,00

1.983,50

55 Alte transferuri

2.389,61

638,23

3.027,84

56 Pr fonduri externe nerambur

3.272,53

0,00

3.272,53

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

57 Asistenta sociala

611,00

7,00

618,00

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

750,00

71 Active nefinanciare

12.000,00

0,00

12.000,00

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

21,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

14.564,00

0,00

14.564,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

8.700,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

90,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

5.774,00

0,00

5.774,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

45.695,30

0,00

45.695,30

10 Cheltuieli de personal

504,00

0,00

504,00

20 Bunuri si servicii

20.000,00

0,00

20.000,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.234,00

0,00

2.234,00

59 Alte cheltuieli

11.520,00

0,00

11.520,00

71 Active nefinanciare

10.032,30

0,00

10.032,30

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

1.405,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

59.614,32

0,00

59.614,32

10 Cheltuieli de personal

25.000,50

0,00

25.000,50

20 Bunuri si servicii

9.350,00

0,00

9.350,00

56 Pr fonduri externe nerambur

7.047,02

0,00

7.047,02

57 Asistenta sociala

15.311,80

0,00

15.311,80

59 Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

1.400,00

71 Active nefinanciare

1.499,00

0,00

1.499,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

6,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

72.241,62

0,00

72.241,62

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

54.696,62

0,00

54.696,62

20 Bunuri si servicii

25.330,00

25.330,00

55 Alte transferuri

106,00

0,00

106,00

56 Pr fonduri externe nerambur

2.469,25

0,00

2.469,25

71 Active nefinanciare

18.672,37

0,00

18.672,37

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

8.119,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

17.545,00

0,00

17.545,00

20 Bunuri si servicii

15.450,00

0,00

15.450,00

55 Alte transferuri

100,00

100,00

71 Active nefinanciare

300,00

0,00

300,00

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

1.695,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

184.453,70

0,00

184.453,70

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

53.155,22

0,00

53.155,22

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

40 Subventii

9.800,00

0,00

9.800,00

56 Pr fonduri externe nerambur

5.899,82

0,00

5.899,82

71 Active nefinanciare

2.667,40

0,00

2.667,40

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

24.788,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

130.488,00

0,00

130.488,00

20 Bunuri si servicii

28.400,00

0,00

28.400,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

44.000,00

71 Active nefinanciare

37.697,00

0,00

37.697,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

20.391,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

810,48

0,00

810,48

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

250,00

55 Alte transferuri

360,48

0,00

360,48

72 Active financiare

200,00

0,00

200,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

59.155,30

0,00

59.155,30

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.1 HCL nr 139/2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

558.838,60

707,41

559.546,01

****** 48.02 VENITURI PROPRII

365.482,47

0,00

365.482,47

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

549.874,60

707,41

550.582,01

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

559.715,54

638,23

560.353,77

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

234.946,12

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

234.946,12

0,00

234.946,12

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

7.697,59

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

7.697,59

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

227.248,53

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

221.483,53

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

5.765,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

64.998,26

0,00

64.998,26

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

64.998,26

0,00

64.998,26

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

54.758,40

0,00

54.758,40

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

19.702,56

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

35.055,84

0,00

35.055,84

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.306,32

0,00

7.306,32

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.548,47

0,00

2.548,47

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.634,66

0,00

4.634,66

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

123,19

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

2.933,54

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

256.289,22

638,23

256.927,45

11.02 Sume defalcate din TVA

232.908,34

638,23

233.546,57

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii

209.243,69

0,00

209.243,69

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

21.275,04

11.02.09 Sume defalcate TVA pt finantare invatamant partic

ular 2.389,61

638,23

3.027,84

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.051,23

0,00

1.051,23

15.02.01 Impozit pe spectacol

227,24

0,00

227,24

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

823,99

0,00

823,99

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

22.329,65

16.02.02 mpozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.586,85

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

10.040,21

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

6.546,64

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

1.001,06

16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor

4.741,74

0,00

4.741,74

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.481,94

0,00

3.481,94

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.481,94

0,00

3.481,94

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.481,94

0,00

3.481,94

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-9.840,94

69,18

-9.771,76

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

16.565,84

0,00

16.565,84

30.02 Venituri din proprietate

16.565,84

0,00

16.565,84

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.08 Venituri din dividende

1.527,96

0,00

1.527,96

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

1.527,96

0,00

1.527,96

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

695,22

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-26.406,78

69,18

-26.337,60

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

591,36

0,00

591,36

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

21,06

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

570,30

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

2.793,71

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

2.467,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

326,71

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

9.582,46

0,00

9.582,46

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

9.582,46

0,00

9.582,46

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

9.582,46

0,00

9.582,46

36.02 Diverse venituri

9.141,90

0,00

9.141,90

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

10,79

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

2.189,37

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

6.941,74

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

-48.516,21

69,18

-48.447,03

37.02.01 Donatii si sponsorizari

9,00

69,18

78,18

37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local

-48.525,21

0,00

-48.525,21

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

8.964,00

0,00

8.964,00

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02 Subventii de la bugetul stat

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

45,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

8.745,00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

558.838,60

707,41

559.546,01

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

64.170,19

0,00

64.170,19

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

37.307,00

0,00

37.307,00

10 Cheltuieli de personal

26.400,00

0,00

26.400,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

907,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

17.979,19

0,00

17.979,19

10 Cheltuieli de personal

2.500,00

0,00

2.500,00

20 Bunuri si servicii

9.069,19

0,00

9.069,19

50 Fond de rezerva

3.450,00

0,00

3.450,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.800,00

0,00

2.800,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

160,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

8.884,00

0,00

8.884,00

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

243,00

30 Dobanzi

8.641,00

0,00

8.641,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

15.200,00

0,00

15.200,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

15.200,00

0,00

15.200,00

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.000,00

0,00

15.000,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

291.239,41

707,41

291.946,82

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

195.828,11

707,41

196.535,52

10 Cheltuieli de personal

164.666,00

0,00

164.666,00

20 Bunuri si servicii

25.407,00

62,18

25.469,18

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.983,50

0,00

1.983,50

55 Alte transferuri

2.389,61

638,23

3.027,84

57 Asistenta sociala

611,00

7,00

618,00

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

750,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

21,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

8.950,00

0,00

8.950,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

8.700,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

90,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

160,00

0,00

160,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

35.393,00

0,00

35.393,00

10 Cheltuieli de personal

504,00

0,00

504,00

20 Bunuri si servicii

20.000,00

0,00

20.000,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.964,00

0,00

1.964,00

59 Alte cheltuieli

11.520,00

0,00

11.520,00

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

1.405,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

51.068,30

0,00

51.068,30

10 Cheltuieli de personal

25.000,50

0,00

25.000,50

20 Bunuri si servicii

9.350,00

0,00

9.350,00

57 Asistenta sociala

15.311,80

0,00

15.311,80

59 Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

1.400,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

6,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

50.600,00

0,00

50.600,00

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

33.455,00

0,00

33.455,00

20 Bunuri si servicii

25.330,00

25.330,00

* 55 Alte transferuri

6,00

0,00

6,00

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

8.119,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

17.145,00

0,00

17.145,00

20 Bunuri si servicii

15.450,00

0,00

15.450,00

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

1.695,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

137.629,00

0,00

137.629,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

44.588,00

0,00

44.588,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

40 Subventii

9.800,00

0,00

9.800,00

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

24.788,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

92.791,00

0,00

92.791,00

20 Bunuri si servicii

28.400,00

0,00

28.400,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

44.000,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

20.391,00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

250,00

0,00

250,00

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

250,00

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 1.2.2

APROBAT

p.PRIMAR

VICEPRIMAR

MIHAI CHIRICA


DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI INVESTITII SERVICIUL INVESTITII

PROPUNERI BUGETUL LOCAL

ANUL 2016 Sectiunea de dezvoltare

PROGRAMUL DE INVESTITII CAPITOL 65.02 "INVATAMANT"

MII LEI

OBIECTIVUL

Solicitari ptr.buget

mai 2016

TOTAL GENERAL

CAP.65.02.71 Invatamant, titlul X total din care:

12.000,00

A.Lucrari in continuare -total din care:

1.278,00

71.01.01.Construire corp nou Liceul "M.Costin"

710,00

71.01.01.Extindere corp nou Liceul "V.Alecsandri"

220,00

71.01.01 Reconstruire corp C Gradinita pp 5 "Sf.Sava"

148,00

71.01.01 Extindere Gradinita pp 1

100,00

71.01.01.Construire extindere corp A Liceul de Informatica "Gr.Moisil" si lucrari ptr.desfiintare magazie anexa 2 a liceului

100,00

B.Lucrari noi -total din care:

0,00

C.Alte cheltuieli de investitii -total din care:

10.722,00

a.Achizitii imobile

0,00

b.Dotari independente

937,00

71.01.03 Dotari - calculatoare, videoproiectoare, Liceul "D.Cantemir"

194,00

71.01.03 Dotari - calculatoare Colegiul "E.Racovita"

40,00

71.01.03 Dotari - calculatoare + videoproiectoare Colegiul "C.Negruzzi"

150,00

71.01.03 Dotari - gradinita pp 5

50,00

71.01.03 Dotari - copiator Colegiul "M.Eminescu"

40,00

71.01.03 Dotari - alarma la incendiu -locatia 2 Scoala "V.Conta"

54,00

71.01.02 Dotari - scoala Carol I- Colegiul "C.Negruzzi"

199,00

71.01.02 Dotari - copiator- Scoala " Elena Cuza"

10,00

71.01.03 Dotari - calculatoare, mobilier Liceul de Informatica "Gr.Moisil"

200,00

c.Proiecte si studii

665,10

71.01.30.Proiect reparatii capitale cantina Colegiul de Arte "O.Bancila"

30,00

71.01.30.Proiect instal el, scenariu foc, reabilitare sala festivitati Colegiul

de Arte "O.Bancila"

100,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica orp A Lic.Ec."V.Madgearu"

35,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica Scoala "V.Conta"

35,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica corp A Scoala "I.Neculce"

35,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica Scoala"G.I.Bratianu"

35,00

71.01.30.Proiect canalizare Scoala "T.Maiorescu"

10,00

71.01.30.Proiect consolidare cladire Liceul "D.Cantemir"

100,00

71.01.30.Proiect inst.termice Scoala "A.Russo"

10,00

71.01.30.Proiect instalatii termice Scoala "D.A.Sturdza"

10,00

71.01.30.Proiect rep cap acoperis Seminarul Teologic

10,00

71.01.30.Proiect instalatii electrice si sanitare Corp A Scoala "B.P.Hasdeu"

15,00

71.01.30.Proiect sala gimnastica, festivitati Scoala "T.Maiorescu"

30,00

71.01.30.Proiect reparatii capitale modul termic Liceul Tehnologic "P.Poni"

20,00

71.01.30.Proiect reparatii capitale instalatie sanitara subsol Gradinita pp 29

6,00

centru financiar- Colegiul National "M.Eminescu"

71.01.30.Reactualizare proiect consolidare Scoala "M.Kogalniceanu"

10,00

71.01.30. Documentatie autorizatie de securitate la incendiu Sc."V.Conta"

20,00

71.01.30. Documentatie autorizatie de securitate la incendiu Lic."M.Costin"

20,00

71.01.30.Proiect instalatii Scoala "B.P.Hasdeu" ptr.grad pp 15

26,00

71.01.30.Proiect reparatii instalatii sanitare camin Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari- locatia 2

10,00

71.01.30.Licente- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

3,10

71.01.30.Proiectare sala sport Scoala "O.Cazimir"

50,00

71.01.30.Taxe, avize, bransament ptr. Sc.Carol I- Colegiul "C.Negruzzi"

10,00

71.01.30.Taxe, avize, PUZ sala sport Liceu "V.Alecsandri"

35,00

d.Consolidari

0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor(reabilitari si reparatii capitale)

9.119,90

71.03.Reabilitare sala gimnastica Colegiul "C.Negruzzi"-hotarare judecatoreasca

101,00

71.03.Reparatii capitale cladire centrala termica Colegiul "C.Negruzzi"

300,00

71.03.Reparatii capitale cladire spalatorie Colegiul "C.Negruzzi"

300,00

71.03.Consolidare Scoala "M.Kogalniceanu"- Col."M.Eminescu"

100,00

71.03. Reparatii capitale sala sport Scoala "I.Ghica"

30,00

71.01.30 Reabilitare Scoala "I.Simionescu"

431,00

71.03.Anvelopare corp cladire Colegiul"V.Adamachi"

150,00

71.03.Reparatii capitale fatada Colegiul Economic Administrativ

415,00

71.03.Reparatii capitale instal.termice scoala+camin Colegiul"M.Eminescu"

250,00

71.03.Reparatii capitale cladire laboratoare Colegiul"M.Eminescu"

22,00

71.03.Rep cap centrala termica Colegiul"G.Ibraileanu"-structura Hecuba

8,00

71.03.Reparatii acoperis si reabilitare termica corp arte plastice Colegiul "O.Bancila"

113,00

71.03.Reparatii capitale camin Colegiul "O.Bancila"

584,00

71.03.Reparatii capitale covor tarchet sala sport Colegiul "O.Bancila"

100,00

71.03.Reparatii capitale invelitoare scoala "I.Creanga"

70,00

71.03.Reparatii capitale tamplarie corp A Colegiul National

519,00

71.03.Reabilitare termica camin C 2 Colegiul Tehnic "I.C.Stefanescu"

252,00

71.03 Reparatii capitale cantina Colegiul "I.C.Stefanescu"

200,00

71.03.Reabilitare spatiu primit de la Cons.Jud- Colegiul "G.Ibraileanu"

100,00

71.03 Reparatii capitale instal.electrice Colegiul "M.Sturdza"

66,00

71.03 Reparatii capitale tamplarie scoala Colegiul "M.Sturdza"

50,00

71.03 Reamenajare sala gimnastica corp B Colegiul Tehnic Transporturi si Constructii

354,00

71.03 Reparatii capitale modul termic Liceul Tehnologic "P.Poni"

130,00

71.03 Reparatii capitale corp A Liceul "A.I.Cuza"

300,00

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari 71.03.Reparatii capitale instalatii termice camin locatia 2

173,60

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari 71.03.Reparatii capitale instalatii sanitare camin locatia 2

203,30

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari 71.03.Reparatii capitale tamplarie locatia 1

100,00

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari 71.03.Reparatii retea termica apa calda consum- locatia 2

48,00

71.03.Rep. capitale tamplarie Colegiul Electronica ptr.Scoala "Ghe.Marzescu

" 100,00

71.03 Reparatii capitale instal.termice Scoala "A.Russo"

200,00

71.03 Reparatii capitale instal grad pp 15 Scoala "B.P.Hasdeu"

100,00

71.03 Reparatii capitale interioare corp A Scoala "B.P.Hasdeu"

50,00

71.03 Reparatii capitale instalatii sanitare si canalizare corp B Scoala "B.P.Hasdeu"

150,00

71.03 Reparatii capitale tamplarie exterioara scoala"St.Barsanescu"

150,00

71.03.Reparatii capitale instalatii termice Scoala "D.A.Sturdza"

100,00

71.03.Reparatii capitale grupuri sanitare Scoala "D.A.Sturdza"

100,00

71.03 Reparatii capitale interioare Scoala"G.I.Bratianu"

177,00

71.03..Reparatii capitale canalizare exterioara Scoala"T.Maiorescu"

110,00

71.03..Reparatii capitale instalatii termice Scoala "A.Vlahuta"

205,00

71.03 Reparatii capitale acoperis Scoala "P.Poni"

150,00

71.03 Reparatii capitale -imprejmuire si sali clase grad.pn 23-Scoala "P.Poni

50,00

71.03..Reparatii capitale instal. hidranti, paratrasnet-Scoala "G.Cosbuc"

50,00

71.03. Rep cap acoperis Seminarul Teologic "Sf.Vasile cel Mare"

50,00

71.03..Reparatii capitale - sistem de alarmare la incendiu Scoala "V.Conta"

33,00

71.03..Reparatii capitale imprejmuire, curte Scoala "V.Conta"

153,00

71.03.Reparatii capitale instal electrica Liceul "D.Cantemir'

100,00

71.03..Reabilitare termica corp A Scoala "I.Neculce"

200,00

71.03..Reparatii capitale grupuri sanitare corp B Scoala "I.Neculce"

100,00

71.03..Reparatii capitale imprejmuire Liceul "M.Costin"

80,00

71.03..Reparatii capitale acoperis Liceul "M.Costin"

50,00

71.03..Reparatii capitale tamplarie corp cls.V-VIII Scoala "V.Micle"

200,00

71.03..Reparatii capitale instalatii sanitare Scoala "V.Micle"

17,00

centru financiar- Liceul Economic de Turism

71.03..Proiectare si executie reabilitare termica cladire corp A

130,00

71.03..Reparatii capitale grad pn 7- centru financiar Scoala "G.Calinescu"

50,00

71.03.Reparatii capitale instalatie sanitara subsol Gradinita pp 29

54,00

71.03. Reparatii capitale canalizare interior si exterior Gradinita pp 26

168,00

71.03..Reparatii capitale instalatii electrice Gradinita pp 20

26,00

71.03..Reparatii capitale Gradinita pp 20

261,00

71.03..Reparatii capitale acoperis corp vechi Gradinita pp 1

100,00

71.03..Reparatii capitale hidroizolatie Gradinita pp 23

34,50

71.03..Reparatii capitale Gradinita pp 23

101,50

71.03..Reparatii capitale instal subsol Gradinita pp 13

50,00

DIRECTOR GENERAL,

Sef Serviciu,

Ing.Marian Vulpoi


Ing.Petru Dumitru Tomorug

Intocmit,

Doinita Zaharia

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


ANEXA 4

HCL nr 139/2016


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 84 Transporturi

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

268211,08

544,89

46328,68

65948,65

155388,86

0

0

0

II

256569,11

22,08

24561,05

25841,55

79600,57

126543,86

0

0

02 Buget local

I

268211,08

544,89

46328,68

65948,65

155388,86

0

0

0

din care:

II

226965,54

22,08

24561,05

25841,55

49997

126543,86

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

91182,31

544,89

46328,68

44308,74

0

0

0

0

postaderare

II

37636,77

22,08

24561,05

13053,64

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

7101 Active fixe

I

174272,07

0

0

21639,91

152632,16

0

0

0

II

174272,07

0

0

12787,91

37497

123987,16

0

0

7103 Reparatii capitale

I

2756,7

0

0

0

2756,7

0

0

0

II

2756,7

0

0

0

200

2556,7

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

29603,57

0

0

0

29603,57

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

29603,57

0

0

0

29603,57

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

90949,66

312,24

46328,68

44308,74

0

0

0

0

II

67228,77

10,51

24561,05

13053,64

29603,57

0

0

0

02 Buget local

I

90949,66

312,24

46328,68

44308,74

0

0

0

0

din care:

II

37625,2

10,51

24561,05

13053,64

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

90949,66

312,24

46328,68

44308,74

postaderare

II

37625,2

10,51

24561,05

13053,64

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

29603,57

0

0

0

29603,57

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

29603,57

29603,57

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

112,65

12,65

0

0

100

0

0

0

II

101,9

1,9

0

0

100

0

0

0

02 Buget local

I

112,65

12,65

0

0

100

0

0

0

din care:

II

101,9

1,9

0

0

100

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

12,65

12,65

postaderare

II

1,9

1,9

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

100

100

II

100

0

100

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

177148,77

220

0

21639,91

155288,86

0

0

0

II

189238,44

9,67

0

12787,91

49897

126543,86

0

0

02 Buget local

I

177148,77

220

0

21639,91

155288,86

0

0

0

din care:

II

189238,44

9,67

0

12787,91

49897

126543,86

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

220

220

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

9,67

9,67

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

7101 Active fixe

I

174172,07

0

0

21639,91

152532,16

0

0

0

II

174172,07

0

0

12787,91

37397

123987,16

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

2756,7

0

0

0

2756,7

0

0

0

II

2756,7

0

0

0

200

2556,7

0

0

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

12300

0

0

0

12300

0

0

0

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

02 Buget local

I

12300

0

0

0

12300

0

0

0

din care:

II

12300

0

0

0

12300

0

0

0

II

12300

12300

7101 Active fixe

I

12300

12300

II

0

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1917

220

0

0

1697

0

0

0

II

1706,67

9,67

0

0

1697

0

0

0

02 Buget local

I

1917

220

0

0

1697

0

0

0

din care:

II

1706,67

9,67

0

0

1697

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

220

220

postaderare

II

9,67

9,67

0

7101 Active fixe

I

1697

1697

II

1697

1697

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

162931,77

0

0

21639,91

141291,86

0

0

0

II

162931,77

0

0

12787,91

23600

126543,86

0

0

02 Buget local

I

162931,77

0

0

21639,91

141291,86

0

0

0

din care:

II

162931,77

0

0

12787,91

23600

126543,86

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

160175,07

21639,91

138535,16

0

0

II

160175,07

12787,91

23400

123987,16

0

0

7103 Reparatii capitale

I

2756,7

2756,7

II

2756,7

200

2556,7

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

Județul: IASI

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI FORMULAR:    12

ANEXA NR. 5 HCL nr 139/2016


SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

-mii lei -

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

rn

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

729,07

7.370,62

41.420,93

211.818,71

57.829,51

12.526,18

331.758,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

122,35

942,49

7.654,09

42.539,64

96.993,81

159.586,12

48.297,64

356.136,14

finanțate din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

729,07

7.370,62

32.584,05

211.815,37

57.114,17

12.526,18

322.202,46

II.Credite bugetare

0,00

0,00

122,35

942,49

7.448,98

33.628,89

79.950,07

158.940,98

18.694,07

299.727,83

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

205,11

8.858,53

17.040,40

0,00

29.603,57

55.707,61

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

0,00

68,88

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

0,00

68,88

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

1)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

440,00

86,34

2.944,56

47.200,67

53.492,54

6.129,99

110.294,10

II.Credite bugetare

59,35

653,42

164,70

1.439,61

25.835,18

16.477,89

12.292,43

56.922,58

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

205,11

73,87

16.562,14

0,00

29.603,57

46.444,69

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

2)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

1.269,76

370,70

2.813,48

496,37

4.950,31

II.Credite bugetare

0,00

0,00

1.269,76

370,70

2.813,48

496,37

4.950,31

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

0,00

68,88

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

0,00

68,88

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

3)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU

finanțat din:

L

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

28.369,73

164.244,00

808,15

5.899,82

206.958,05

II.Credite bugetare

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

30.919,52

53.744,19

139.584,86

5.899,82

237.784,74

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

478,26

0,00

0,00

9.262,92

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014

4)

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,75

5,45

70,20

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

JUDETUL: IASI

ANEXA NR. 5.1


HCL nr 139/2016


Unitatea administrativ-teritoriala MUNICIPIUL IASI FORMULAR: 18

SINTEZA

proiectelor finanțate / propuse la finanțare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politiciilor Comune Agricola si de Pescuit, precum și altor facilitați si instrumente postaderare

-mii lei -

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

1=2+....+9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

49.02

I. Credite de angajament

331056,00

0,00

63,00

729,07

7370,62

41420,93

211818,71

57127,49

12526,18

II.Credite bugetare

355434,12

0,00

122,35

942,49

7654,09

42539,64

96993,81

158889,55

48292,19

din care:

Programe din Fondul European

56.01

de Dezvoltare Regională ( FEDR)

I. Credite de angajament

110294,10

0,00

0,00

440,00

86,34

2944,56

47200,67

53492,54

6129,99

II.Credite bugetare

103367,27

0,00

59,35

653,42

369,81

1513,48

42397,32

16477,89

41896,00

din acesta:

n

Denumire proiect : Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari Sf Parascheva Copou din Iasi

I. Credite de angajament

10919,23

0,00

0,00

220,00

73,69

2632,32

670,00

6423,81

899,41

II.Credite bugetare

10919,23

0,00

0,00

202,28

13,99

1355,73

1365,91

1000,44

6980,88

Denumire proiect : Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi

I. Credite de angajament

91182,31

0,00

0,00

220,00

12,65

312,24

46328,68

44308,74

0,00

II.Credite bugetare

83987,78

0,00

0,00

9,67

207,01

82,48

41031,41

13053,64

29603,57

Denumire proiect: Constructie extindere corp A, Liceul de informatica Grigore Moisil si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului

I. Credite de angajament

4401,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1559,36

2842,30

II.Credite bugetare

4669,36

0,00

59,35

441,47

148,81

0,00

0,00

1177,43

2842,30

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect: Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Iasi pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro pe luna

I. Credite de angajament

3790,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,99

1200,63

2388,28

II.Credite bugetare

3790,90

0,00

0,00

0,00

0,00

75,27

0,00

1246,38

2469,25

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

I. Credite de angajament

5019,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

374,04

2826,80

496,37

II.Credite bugetare

5019,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

374,04

2826,80

496,37

din acesta:

1

Denumire proiect: Vulnerabil dar activ social ca tine (VAST) Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

1636,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1608,14

66,14

II.Credite bugetare

1636,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1608,14

66,14

Denumire proiect Stagii de pregatire in domeniul serviciilor turistice la standarde europene Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

2126,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

345,68

202,55

256,00

II.Credite bugetare

2126,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

345,68

202,55

256,00

Denumire proiect Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

520,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520,85

0,03

II.Credite bugetare

520,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520,85

0,03

Denumire proiect Elevi mai buni intr-o scoala mai buna Scoala Ion Neculce

I. Credite de angajament

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,26

174,20

II.Credite bugetare

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,26

174,20

Programe din Fondul de Coeziune ( FC)

56.03

I. Credite de angajament

215742,71

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

808,15

5899,82

II.Credite bugetare

247047,66

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

139584,86

5899,82

din acesta:

J

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei enegetice in alimentarea cu

caldura urbana

I. Credite de angajament

215742,71

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

808,15

5899,82

II.Credite bugetare

247047,66

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

139584,86

5899,82