Hotărârea nr. 138/2016

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 mai 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 53144/18.05.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă redistribuirea sumei de 1.750,00 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2015, la capitolul bugetar 66.02.51 - Sanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, dupa cum urmeaza:

Denumire obiectiv

Buget

inițial

Influente

Buget

final

RK si modernizare Sectie clinica Ortopedie

350

50

400

Recompartimentare circuite spital

470

70

540

RK laborator analize medicale

930

-930

0

Transformare spatiu spalatorie dezafectata in vederea amenajarii Bloc operator ORL la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

0

810

810

TOTAL

1.750

0

1.750

Art. 2 Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Spitalului Clinic de Recuperare Iași și Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 3 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnica si Investitii si Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 138 din 31 mai 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 138 din 31 mai 2016