Hotărârea nr. 136/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iaşi S.A. prevazuta la art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la

Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. prevăzuta la art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate în plenul sedintei privind nominalizarea domnului Vasile Tiron ca reprezentat al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Actionarilor a Societatii Compania de Transport Public Iași S.A., consemnată și în procesul verbal al sedintei;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, nr. 152/27.06.2016, prin care s-a aprobat Actul constitutiv al societății Compania de Transport Public Iași S.A.;

Avand in vedere adresa inaintata de domnul Vatră Gheorghe Romeo, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 66459/04.07.2014, prin care solicita aprobarea incetarii calitatii de membru in A.G.A. la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de Serviciul Resurse Umane si Directia Generala Tehnica si Investitii, inregistrata sub nr. 44998/26.04.2016 ;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin.(3) lit.c) coroborat cu dispozitiile art.37 din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanță de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 - privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Sectiunii a II-a „Despre adunarile generale”, precum si celelalte dispozitii din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere ca Municipiul Iasi are calitatea de unic actionar la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de reprezentat al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Actionarilor Societatii Compania de Transport Public Iași S.A., a domnului Vatră Gheorghe Romeo urmare a demisiei acestuia.

Art.2. Se aprobă desemnarea domnul Vasile Tiron ca reprezentat al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Actionarilor a Societatii Compania de Transport Public Iași S.A.

Componența Adunării Generale a Actionarilor Societatii Compania de Transport Public Iași S.A., aprobată prin H.C.L. nr. 152/27.06.2016, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. Actul constitutiv al Societatii Compania de Transport Public Iași S.A., aprobat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 152/27.06.2016, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile prezentei hotărârii.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

Direcția Generală Tehnică si Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Societatea Compania de Transport Public Iași S.A..

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Juridice, Serviciului Resurse Umane, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și Institutiei Prefectului - Judetul Iasi.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 136 din 29 aprilie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 136 din 29 aprilie 2016