Hotărârea nr. 135/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 62/31.03.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 62/31.03.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 44794/25.04.2016 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere solicitările unităților de cult din Municipiul Iași centralizate în Anexa I,

Având în vedere O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute de România,

Având în vedere H.G. 1470/12.12.2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. 82/2001, modificată și completată prin H.G. 1265/08.12.2010, respectiv prin H.G. 984/2014,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se completează Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 62/31.03.2016 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2016, cu unitățile de cult din conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Sumele destinate sprijinului financiar acordat unităților de cult sunt alocate în capitolul bugetar 67.06.00.59.12 - Cultură, Recreere și Religie - art. bugetar Servicii religioase.

Art. 3 Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă către: Primarul Municipiului Iași, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Instituția Prefectului Iași.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 135 din 29 aprilie 2016

ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 29 aprilie 2016

Lista unităților de cult care au solicitat finanțare dupa data de 31.03.2016

Nr.

Crt.

Denumire Beneficiar/Parohie

Adresa Parohie

1

Mănăstirea „Piatra Sfântă"

Str. Piatra Sfântă nr. 2

2

Parohia "Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul"

Str. I.C.Brătianu, nr. 14

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

3 / 3 la H.C.L. nr. 135 din 29 aprilie 2016