Hotărârea nr. 133/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 44456 /25.04.2016 întocmită de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere prevederile art. 65, art.91, alin. (2) lit. a și art. 107, alin (2), lit. a și b din Legea 188/1999, republicată, privind Statutul functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Titlului III, Cap.4, Secțiunea a 2-a din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile nr.348/2016, 357/2016 și 380/2016 de constituire a comisiilor de examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la examenele de promovare din data de 15.04.2016 respectiv 18.04.2016;

Având în vedere Rapoartele finale ale examenelor de promovare nr. 42688/19.04.2016, 42701/19.04.2016 și 44398/25.04.2016;

Având în vedere adresa 16155/15373/2016 prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a desemnat un reprezentant în comisiile de examen pentru promovarea în grad profesional din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași prin transformarea posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de execuție ca urmare a promovării în grad profesional a funcționarilor publici, respectiv a posturilor corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție ca urmare a promovării în grad sau treaptă profesională a personalului contractual, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Copie după prezenta va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciul Resurse Umane; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, și Instituției Prefectului Județului Iași.

Serviciul Resurse Umane va înștiința Agentia Natională a Funcționarilor Publici cu privire la modificările intervenite în structura funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.

Art.4. Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 133 din 29 aprilie 2016

ANEXA la H.C.L.

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Nr.

crt.

Nr. crt. în statul de funcții aprobat prin HCL nr.333/2015

Direcție/Birou/Serviciu

Denumire /grad/treaptă deținut(ă)

Denumire grad/treaptă în care promovează

Directia Generală Economica si Finante Publice Locale

1

546

Serviciul Buget

Consilier

PRINCIPAL

Consilier

SUPERIOR

2

521

Serviciul Financiar

Consilier

PRINCIPAL

Consilier

SUPERIOR

3

537

Serviciul Contabilitate

Consilier

PRINCIPAL

Consilier

SUPERIOR

4

599

Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

5

597

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

6

598

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

7

625

Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

8

624

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

9

623

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

10

629

Consilier

ASISTENT

Consilier

PRINCIPAL

Directia GeneralăTehnica si Investitii

11

219

Serviciul Administrativ

Inspector

specialitate I

Inspector

specialitate IA

12

222

Inspector de

specialitate II

Inspector

specialitate I

13

225

Referent II

Referent I

14

253

Inspector

specialitate I

Inspector

specialitate IA

15

235

muncitor calificat III

muncitor calificat II

Directia de Administrare Patrimoniu Public si Privat

16

325

Serviciul Admin. Spatii Comerciale

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

17

335

Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

18

334

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

19

347

Biroul Evidenta Solicitari Locuinte

Consilier

ASISTENT

Consilier

PRINCIPAL

20

6

Biroul Secretariat Consiliu Local, Arhiva,

Evidență Dispoziții

Consilier jr.

PRINCIPAL

Consilier jr.

SUPERIOR

21

12

Compartiment Pregatire Sedinte C.L.

Consilier jr.

PRINCIPAL

Consilier jr.

SUPERIOR

22

11

Consilier

PRINCIPAL

Consilier

SUPERIOR

23

14

Compartiment Registrul Agricol

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

24

270

Serviciul Asociatii Proprietari

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

25

269

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

Directia Juridica

26

482

Serviciul Juridic

Consilier jr.

PRINCIPAL

Consilier jr.

SUPERIOR

27

484

Consilier jr.

PRINCIPAL

Consilier jr.

SUPERIOR

28

497

Compartiment Aplicarea Legilor Proprietatii

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

29

499

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

30

498

Inspector

PRINCIPAL

Inspector

SUPERIOR

31

76

Biroul Democrație Participativă Locală

Inspector specialitate I

Inspector specialitate IA

32

77

Inspector specialitate I

Inspector specialitate IA

33

82

Inspector de specialitate II

Inspector specialitate I

34

78

Inspector specialitate I

Inspector specialitate IA

Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni

35

70

Compartiment Registratură D.G.E.F.P.L.

Inspector specialitate I

Inspector specialitate IA

36

68

Inspector specialitate I

Inspector specialitate IA

37

739

Serviciul Coordonare Programe Culturale

Inspector specialitate I

Inspector specialitate IA

38

105

Biroul Relații cu Societatea Civilă

Inspector specialitate I

Inspector specialitate IA

Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene

39

710

Serviciul Relații cu Structurile O.I. Și A.M.

Inspector de specialitate II

Inspector specialitate I

40

701

Serviciul Management Proiecte

Inspector specialitate I

Inspector specialitate IA

41

35

Serviciul Managementul Calității și Control Intern Managerial

Inspector specialitate I

Inspector specialitate IA

Sef Serviciu Resurse Umane Emanuel Smântână