Hotărârea nr. 132/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012

MUNICIPIUL IASI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași, înregistrat cu nr. 61634/06.07.2012,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 43907/22.04.2016 întocmit de către Unitatea de Implementare Proiecte;

Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 36 alin. (5) lit.

a);

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă Actul Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, în forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA, viceprimar cu atributii de Primar, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică -producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012.

Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată:Primarului Municipiului

Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

(2)    Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții, Direcția Generala Economică și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Energie Iași S.A.

(3)    Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 132 din 29 aprilie 2016

ACT ADIȚIONAL NR. 8...........2016

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ -PRODUCȚIE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE -ÎN MUNICIPIUL IAȘI NR. 61634/06.07.2012

PĂRȚILE

1.    MUNICIPIUL IAȘI, unitate administrativ-teritorială, cu personalitate juridică, cu sediul administrativ în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, cod poștal 700064, județul Iași, România, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, cod fiscal 4541580, reprezentat de Dl. Mihai CHIRICA, viceprimar cu atributii de primar, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 155/25.05.2015, în calitate de delegatar (în continuare "Delegatarul");

2.    VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA , societate comercială pe acțiuni de drept român, cu

sediul în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 241A, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/20081/1992, cod unic de înregistrare 1595802, reprezentată de Dnul Frederic Faroche, în calitate de Președinte Directorat, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Supraveghere SC Dalkia Romania SA (actualmente SC VEOLIA Energie

Romania SA) nr. ............................, în calitate de adjudecatar (în continuare

"Adjudecatarul");

3.    S.C. VEOLIA ENERGIE Iasi SA, societate comercială pe acțiuni de drept român, cu

sediul în Iași, Șoseaua Națională nr. 43, camera 19, etaj 1, județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu numărul J22/1399/2012, cod unic de înregistrare 30570461, reprezentată de Dl. Alexandru Teleru în calitate de Presedinte Directorat, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Supraveghere al S.C. Veolia Energie Iasi S.A. nr. 1/26.03.2015, în calitate de delegat (în continuare "Delegatul");

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

A.    Delegatarul, Adjudecatarul și Delegatul sunt Părți la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași, înregistrat cu nr. 61634/06.07.2012 (în continuare

"Contractul de Delegare");

B.    In 30.12.2015 s-a emis Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 220 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr.324/2010, cu modificările

și completările ulterioare, pentru aprobarea finanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” (Proiectul),

C. Perioada de implementare a Proiectului s-a extins de la 31.12.2015 la 30.06.2016 prin semnarea in data de 31.12.2015, de catre Municipiul Iasi si Ministerul Fondurilor Europene, a Actului Aditional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. 101351 din 17.03.2010 inregistrat de Ministerul Fondurilor Europene cu nr. 20928/31.12.2015 la proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană”, Cod SMIS 16879.

D.    Prin incheierea Actului Adițional nr. 2/01.11.2012 la Contractul de Delegare, Părțile au semnat Anexa 1 (Inventarul Bunurilor ce alcatuiesc Sistemul) - Lista Bunurilor Existente ale Delegatarului cuprinzind Sectiunea A: Bunuri Proprietate Publica si Sectiunea C: Bunuri cu Regim Special .

E.    Partile au incheiat la data de 12.11.2012 Procesul Verbal nr. 104336 de predare -primire a Bunurilor ce alcatuiesc Sistemul cuprinzind (i) Anexa - Bunuri Existente ale Delegatarului predate de Delegatar catre Delegat si (ii) Anexa - Lista Bunurilor Existente ale Delegatarului (Sectiunea C: Bunuri cu Regim Special) predate de Delegatar catre Delegat.

F.    Partile sunt de acord sa modifice Anexa 1 Inventarul Bunurilor ce alcatuiesc Sistemul, (parte integranta a Actului Aditional nr. 2/01.11.2012), in sensul includerii bunurilor finalizate pana la 31.12.2015 descrise in Anexa 13 Investitia in curs a Delegatarului (parte integranta a Contratului de Finantare), realizate in cadrul Proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană.

G.    Partile sunt de acord sa intocmeasca un Proces Verbal de predare - primire care sa evidentieze schimbarile mentionate la punctul F de mai sus, actualizind astfel continutul Procesului Verbal de predare primire a Bunurilor ce alcatuiesc Sistemul nr. 104336 incheiat la data de 12.11.2012 .

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

I.    Se completeaza Anexa 1 (Inventarul Bunurilor ce alcatuiesc Sistemul) la Contractul de Delegare cu Anexa 1 (Completare la Inventarul Bunurilor ce alcatuiesc Sistemul) la prezentul Act Aditional nr. 8 la Contractul de delegare.

II.    Se completeaza Procesul Verbal de predare primire nr. 104336 incheiat la data de 12.11.2012 cu Procesul Verbal de predare primire prezentat in Anexa 2, parte integranta a prezentului Act Aditional nr. 8 la Contractul de delegare.

III.    In curprinsul Contractului (inclusiv ANEXA 2 - INVESTIȚII ÎN SISTEM), cu referire la data de finalizare a Contractului de Finanțare Nerambursabilă, respectiv data de 31.12.2015, se va citi data de 30.06.2016, ca urmare a aplicarii prevederilor Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Finantare prin care perioada contractului s-a extins de la 31.12.2015 la 30.06.2016 si se va citi data de 31.12.2017 pentru celelalte obligatii ale ambelor parti aferente Schemei 1.

IV.    În cuprinsul Contractului (inclusiv ANEXA 2- INVESTIȚII ÎN SISTEM), data de la care se aplica Schema 2, cu referire la Investitia in curs a Delegatarului inclusiv realizarea

lucrarilor de izolare a retelei primare, in loc de data de 01.01.2016 se va citi data de 01.01.2018.

V. Redeventa suplimentara calculata conform prevederilor art. 16.2.1 din Contract,

determinată la momentul finalizării (parțiale) a Investiției în curs a Delegatarului si anume la data de 31.12.2015, pentru bunurile ce fac obiectul procesului verbal de predare primire de la punctul II de mai sus, este de 663 705,32 lei. Calculul detaliat este prezentat in Anexa 3 la prezentul Act Aditional nr. 8 la Contractul de delegare.

Prezentul Act Adițional este guvernat și încheiat în conformitate cu legea română, fiind

semnat de Părți astăzi.............2016, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare

Parte.

Pentru și în numele

MUNICIPIUL IASI


Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA

Mihai CHIRICA

p Primar

VICEPRIMAR


Maria Simionescu

Director General D.G.E.F.P.L.


Frederic Faroche Președinte Directorat

Pentru și în numele

S.C. VEOLIA TERMO IAȘI S.A.


Doina Florescu Sef Serviciu Juridic


Alexandru Teleru Președinte Directorat


Dumitru Tomorug

Director General

Directia Generala Tehnica si Investitii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ -

PRODUCȚIE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE -ÎN MUNICIPIUL IAȘI NR. 61634/06.07.2012 (ANEXA 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE)

Se completeaza Anexa 1 - Lista Bunurilor Existente ale Delegatarului (Sectiunea A: Bunuri Proprietate Publica) cu Bunurile evidentiate mai jos dupa cum urmeaza:

Nr

crt

Obiectiv

Valoare totala lei cu TVA

Nr.

Inventar

Data PIF

1

Retehnologizare cazan apa fierbinte CAF1 din CET 1 Iasi

13.403.266,39

2957

11.11.2015

2

Retehnologizare cazan apa fierbinte CAF3 din CET 1 Iasi

17.245.905,80

2956

11.11.2015

3

Reabilitarea pompelor de transport in CET

1 si CET 2 Iasi

9.980.257,50

3 1

Agregate de pompare treapta I CET I Iași

2.423.385,57

2958

11.12.2015

3 2

Agregate de pompare treapta II CET II Iași

4.371.196,18

2959

11.12.2015

3 3

Agregate de pompare CET II Iași

3.185.675,75

2960

11.12.2015

4

Inștalatie de colectare ușcata a zgurii și cenușii la CET 2 Iași

21.203.716,60

4 1

Cladirea ștatiei de compreșoare cu inștalatia aferenta

2.689.950,54

15666

15.12.2015

4 2

Fundatiile silozurilor de zgura si cenușa

606.124,92

15667

15.12.2015

4 3

Instalatia de colectare si transport zgura

5.820.724,73

2961

15.12.2015

4 4

Instalatia de colectare uscata cenusa

12.086.916,41

2962

15.12.2015

5

Retehnologizarea magistralei 2 a retelei de transport energie termica Iasi

44.452.294,01

5 1

Retehnologizarea magistralei 2 a retelei de transport ZONA 1

2.736.289,43

15668

31.12.2015

5 2

Retehnologizarea magistralei 2 a retelei de transport ZONA 2

4.280.807,02

15669

31.12.2015

5 3

Retehnologizarea magistralei 2 a retelei de transport ZONA 3

12.253.406,08

15670

31.12.2015

5 4

Retehnologizarea magistralei 2 a retelei de transport ZONA 4.1

10.385.928,91

15671

31.12.2015

5 5

Retehnologizarea magistralei 2 a retelei de transport ZONA 4.2

14.795.862,57

15672

31.12.2015

TOTAL

106.285.440,30

Pentru și în numele

MUNICIPIUL IASI


Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA

Mihai CHIRICA

p Primar

VICEPRIMAR


Maria Simionescu

Director General D.G.E.F.P.L.


Frederic Faroche

Președinte Directorat

Pentru și în numele

S.C. VEOLIA TERMO IAȘI S.A.


Doina Florescu

Sef Serviciu Juridic


Alexandru Teleru Președinte Directorat


Dumitru Tomorug

Director General

Directia Generala Tehnica si Investitii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

Anexa 2 la ACTUL ADIȚIONAL NR. 8...........2015

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ -PRODUCȚIE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE -ÎN MUNICIPIUL IAȘI NR. 61634/06.07.2012

(ANEXA 5 LA CONTRACTUL DE DELEGARE)

Se completeaza Procesul Verbal de predare primire nr. 104336 incheiat la data de 12.11.2012 cu bunurile evidentiate in tabelul de mai jos dupa cum urmeaza

Anexa - Bunuri Existente ale Delegatarului predate de Delegatar catre Delegat

Nr.

crt

Numar

inventar

Dată PIF

Descriere mijloc fix

Valoare

Publica

1

2957

11.11.2015

Retehnologizare cazan apa fierbinte CAF1 din CET 1 Iași

13.403.266,39

2

2956

11.11.2015

Retehnologizare cazan apa fierbinte CAF3 din CET 1 Iași

17.245.905,80

3

Reabilitarea pompelor de transport in CET 1 si CET 2 Iași

9.980.257,50

3 1

2958

11.12.2015

Agregate de pompare treapta I CET I Iași

2.423.385,57

3 2

2959

11.12.2015

Agregate de pompare treapta II CET II Iași

4.371.196,18

3 3

2960

11.12.2015

Agregate de pompare CET II Iași

3.185.675,75

4

Inștalatie de colectare ușcata a zgurii și cenușii la CET 2

Iași

21.203.716,60

4 1

15666

15.12.2015

Cladirea ștatiei de compreșoare cu inștalatia aferenta

2.689.950,54

4 2

15667

15.12.2015

Fundatiile șilozurilor de zgura și cenușa

606.124,92

4 3

2961

15.12.2015

Inștalatia de colectare și tranșport zgura

5.820.724,73

4 4

2962

15.12.2015

Inștalatia de colectare ușcata cenușa

12.086.916,41

5

Retehnologizarea magiștralei 2 a retelei de tranșport

energie termica Iași

44.452.294,01

5 1

15668

31.12.2015

Retehnologizarea magiștralei 2 a retelei de tranșport

ZONA 1

2.736.289,43

5 2

15669

31.12.2015

Retehnologizarea magiștralei 2 a retelei de tranșport

ZONA 2

4.280.807,02

5 3

15670

31.12.2015

Retehnologizarea

ZONA 3

magistralei 2 a retelei de transport

12.253.406,08

5 4

15671

31.12.2015

Retehnologizarea

ZONA 4.1

magistralei 2 a retelei de transport

10.385.928,91

5 5

15672

31.12.2015

Retehnologizarea

ZONA 4.2

magistralei 2 a retelei de transport

14.795.862,57

TOTAL

106.285.440,30

Municipiul Iași

Prin:

Presedinte: Mihai CHIRICA p Primar Viceprimar


S.C. VEOLIA ENERGIE IASI S.A. Prin:

Alexandru TELERU Președinte Directorat

Membri:

Ec Maria SIMIONESCU - Director General DEGFPL

Ing Dumitru TOMORUG - Director General, Directia Generala Tehnica si Investitii

Ing Letitia PALAGA - Director Executiv DAPPP

Ing Viorica BOSTAN - Sef Serviciu Energetic si de Utilitati Publice

Ec Carmen CAZUC - Director Executiv

Ec Catalin VELESCU - inspector Serviciul Contabilitate

Ing Doina Iuliana DIUMEA - inspector Serviciu Energetic si de Utilitati Publice

Cristina NECULAI - consilier DAPPP

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

Anexa 3 la ACTUL ADIȚIONAL NR. 8...........2015

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ -

PRODUCȚIE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE -ÎN MUNICIPIUL IAȘI NR. 61634/06.07.2012

Calcul redeventa suplimentara pentru bunurile finalizate pina la data de 31.12.2015

Nr

crt

Obiectiv

Valoare totala lei cu TVA

Valoare C+M lei cu TVA

Contributie PMI 5% din valoare C+M fara TVA

Nr.

Inventar

Data PIF

1

Retehnologizare cazan apa fierbinte CAF1 din CET 1 Iași

13.403.266,39

1.543.573,11

62.240,86

2957

11.11.2015

2

Retehnologizare cazan apa fierbinte CAF3 din CET 1 Iași

17.245.905,80

2.071.469,37

83.526,99

2956

11.11.2015

3

Reabilitarea

pompelor de

tranșport in CET 1 și CET 2 Iași

9.980.257,50

1.024.240,00

41.300,00

3 1

Agregate de pompare treapta I CET I Iași

2.423.385,57

2958

11.12.2015

3 2

Agregate de pompare treapta II CET II Iași

4.371.196,18

2959

11.12.2015

3 3

Agregate de pompare CET II Iași

3.185.675,75

2960

11.12.2015

4

Inștalatie de colectare ușcata a zgurii și cenușii la

CET 2 Iași

21.203.716,60

2.465.407,98

99.411,62

4 1

Cladirea ștatiei de compreșoare cu inștalatia aferenta

2.689.950,54

15666

15.12.2015

4 2

Fundatiile șilozurilor de zgura și cenușa

606.124,92

15667

15.12.2015

4 3

Inștalatia de colectare și tranșport zgura

5.820.724,73

2961

15.12.2015

4 4

Inștalatia de

colectare ușcata

cenușa

12.086.916,41

2962

15.12.2015

5

Retehnologizarea magiștralei 2 a retelei de tranșport energie termica Iași

44.452.294,01

9.355.201,03

377.225,85

5 1

Retehnologizarea magiștralei 2 a retelei de tranșport

2.736.289,43

15668

31.12.2015

ZONA 1

5 2

Retehnologizarea magistralei 2 a

retelei de transport

ZONA 2

4.280.807,02

15669

31.12.2015

5 3

Retehnologizarea magistralei 2 a

retelei de transport

ZONA 3

12.253.406,08

15670

31.12.2015

5 4

Retehnologizarea magistralei 2 a

retelei de transport

ZONA 4.1

10.385.928,91

15671

31.12.2015

5 5

Retehnologizarea magistralei 2 a

retelei de transport

ZONA 4.2

14.795.862,57

15672

31.12.2015

TOTAL

106.285.440,30

16.459.891,49

663.705,32

Valoarea redeventei suplimentare pentru

bunurile finalizate pana la d

ata de 31.12.2015 este

663.705,32

Pentru și în numele

MUNICIPIUL IASI

Dumitru Tomorug

Director General

Directia Generala Tehnica si Investitii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA


Mihai CHIRICA

p Primar

VICEPRIMAR


Maria Simionescu

Director General D.G.E.F.P.L.


Frederic Faroche

Președinte Directorat

Pentru și în numele

S.C. VEOLIA TERMO IAȘI S.A.


Doina Florescu

Sef Serviciu Juridic


Alexandru Teleru Președinte Directorat


11 / 11 la H.C.L. nr. 132 din 29 aprilie 2016