Hotărârea nr. 131/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOSU NR. 1 NUMERE CADASTRALE 141254 150439 150418 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin modificare proiect initial autorizat prin AC nr. 708 / 08. 07. 2013 si extindere pe teren proprietate si teren concesionat persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOSU NR. 1, NUMERE CADASTRALE 141254, 150439, 150418

Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin modificare proiect initial autorizat prin AC nr. 708 / 08. 07. 2013 si extindere pe teren proprietate si teren concesionat persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.44272/22.04.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatele de urbanism nr.1808 din 01.07.2014 si nr. 3118 din 04.11.2014;

Avand in vedere cererea nr. 87406 din 25.09.2015 prin care domnul TROCIN ANDREI si doamna IBANESCU RALUCA IOANA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MOSU NR. 1, NUMERE CADASTRALE

141254, 150439, 150418;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 390 din 09.09.2015;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 29/PUZ/2016;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 09.12.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA MOSU NR. 1, NUMERE CADASTRALE 141254, 150439, 150418, intocmit in vederea construirii unei locuinte prin modificare proiect initial autorizat prin AC nr. 708/08.07.2013 si extindere pe teren proprietate si teren concesionat persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 939,00 mp, detinut de domnul TROCIN ANDREI si doamna IBANESCU RALUCA IOANA, conform contractului de vanzare cumparare nr. 186/07.02.2013 si contractele de concesionare nr. 74593/17.08.2015 si nr. 74589/17.08.2015.

Indicatori urbanistici:UTR - LA1m: POT=36%, CUT=0,36 mp ADCmc/mpteren, Regim de inaltime:S+P, Hmax.=5,0 m, masurata de la cota ± 0,00 la atic.

Anea plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Judetean Iasi; domnului TROCIN ANDREI din Iași, sos. Moara de Foc nr. 12, bl. 406, sc. A, et. 8 ap. 33; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 131 din 29 aprilie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 131 din 29 aprilie 2016