Hotărârea nr. 130/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI şoseaua Nicolina nr. 165 T2 număr cadastral 139934 întocmit pentru investitia “Construire locuinţe colective pe teren privat «

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, șoseaua Nicolina nr. 165, T2, număr cadastral 139934, întocmit pentru investitia “Construire locuințe colective pe teren privat «

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.30003 din 21.03.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.593 din 3.03.2015 emis de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 70398 din 31.07.2015 prin care S.C. CONSTRUCT PREST ARAMA S.R.L. reprezentată de dl. Țibucanu Ionel în calitate de proprietar solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, sos. Nicolina nr.165, T2, număr cadastral 139934 /CF 139934 pentru investiția « Construire locuințe colective pe teren privat » ;

Având în vedere Avizele de oportunitate nr. 381 din 12.06.2015 si numărul 463 din 2.12.2015 precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare la cerința Af, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași ;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al Municipiului

Iași din data de 17.02.2016;

Având în vedere Avizul Unic nr. 26/P.U.Z./2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 15.03.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată , cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Iași, șoseaua Nicolina nr.165, T2, număr cadastral 139934, CF 139934, întocmit pentru investitia “Construire locuințe colective pe teren privat ».

Terenul studiat are suprafata de 1.497mp real măsurat (1591,32mp conform actelor), este situat în Iași, șoseaua Nicolina nr.165, identificat cu număr cadastral 139934, CF 139934 și aparține persoanei juridice S.C. CONSTRUCT PREST ARAMA S.R.L., conform Contractului de vânzare autentificat sub nr. 382/4.02.2014, NP Iulia Păduraru, încheiere întabulare nr.11533/2014.

UTR LA1 - locuințe colective mari și medii în ansambluri recent realizate cu P+2-P+10 niveluri, POT = 45%, CUT = 2,5mpADC/mp teren, regim de înălțime D+P+3E, înălțime maximă 13m la cornișă măsurată de la cota cea mai înaltă a CTN-ului.

Aliniament stradal: clădirile vor fi retrase la minim 20m de axul șoselei (11m față de limita de proprietate) iar împrejmuirea la minim 9m de axul șoselei Nicolina. Retrageri față de limitele proprietății: 3,0m față de limitele laterale si 5,0m față de limita posterioară.

Anexa planșa - reglementări urbanistice - zonificare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se vor amenaja 32 de locuri de parcare din care 7 la nivelul solului si 25 la demisol.

Accesul carosabil se va realiza din parcarea dinspre stradă.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism;Consiliului Judetean Iasi; S.C. CONSTRUCT PREST ARAMA S.R.L., cu sediul social în sat Coarnele Caprei nr. 740 , comuna Coarnele Caprei, județul Iași Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 130 din 29 aprilie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 130 din 29 aprilie 2016