Hotărârea nr. 13/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Modernizare trotuare alei pietonale în cartiere››

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere»

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 6521 din 21.01.2016 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere» pentru anul 2016, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții și Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 13 din 29 ianuarie 2016

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 29 ianuarie 2016

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

«Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere» în anul 2016

Suprafață totală pavaje

50.000 mp 25.000 m 25.000 m

1000 buc 6.700.000 lei 6.381.000 lei 24 luni


Lungime totală borduri mari

Lungime totală borduri mici

Ridicări la cotă capace cămine

Valoare estimată totală cu T.V.A. 20%

- din care C+M cu T.V.A. 20%

Durata de realizare estimată

Valorile estimate au drept bază prețuri și tarife la nivelul anului 2015.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

3 / 3 la H.C.L. nr. 13 din 29 ianuarie 2016