Hotărârea nr. 129/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi şos.Nicolina nr.167 număr cadastral 136215 întocmit pentru investitia « Construire locuinţă si împrejmuire teren privat »

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, șos.Nicolina nr.167, număr cadastral 136215 întocmit pentru investitia « Construire locuință si împrejmuire teren privat »

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.30413/ 21.03.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 2458 din 29.08.2014 emis de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 56285 din 19.06.2015 prin care doamna Lupu Maria , în calitate de proprietar solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași soseaua Nicolina nr. 167, numar cadastral 136215, CF 136215 pentru investitia « Construire locuinta si imprejmuire pe teren privat » ;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.289 / 12.01.2015 precum si avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate cu verificare Af, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași din sedința din 4.11.2015 ;

Având în vedere Avizul Unic nr. 16 / P.U.Z./ 2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 2.03.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată , cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Iași, șos.Nicolina nr. 167, număr cadastral 136215, CF 136215 întocmit pentru investitia “Construire locuință și împrejmuire teren privat ».

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 1.650 mp si apartine doamnei Lupu Maria în baza Contractului de donatie autentificat cu nr.1231/3.08.2011, NP Murarasu Cozma Elena, încheiere de rectificare nr.11/    25.07.2014 ,încheiere intabulare

nr.69159/2011.

UTR LC -locuințe cu regim mic de înălțime (P+M, P+1E), înăltime maximă 7,0m la streașină sau atic de la C.T.N., POT = 15%, CUT =0,3mpADC/mp teren.

Initiatorul P.U.Z.-ului a luat la cunoștință și își asumă vecinătățile existente și posibilul disconfort produs de acestea.

Aliniament stradal - retras la 102,5m de axul drumului respectiv la 93,3m de limita de proprietate. Retrageri față de limitele proprietatii: 1,0m înspre latura sudică, 3,50m înspre latura nordică si 5,0 m față de limita posterioară.

Se vor amenaja 4 locuri de parcare in incinta.

Anexa planșa - reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Extinderile, modernizările sau devierile rețelelor necesare racordării la utilități a obiectivului propus se vor realiza anterior obținerii autorizației de construire pentru investiția de bază .

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Judetean lasi; Doamnei Lupu Maria domiciliată în Iași, Aleea Tudor Neculai nr.83, bloc 979B, sc.B, ap.1 Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 129 din 29 aprilie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 129 din 29 aprilie 2016