Hotărârea nr. 128/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 129129 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 129129,

Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.43132/20.04.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3061 din 31.10.2014;

Avand in vedere cererea nr. 33967 din 14.04.2015 prin care domnul PLESCA

VIRGIL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 129129;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 298 din 12.01.2015;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 5/PUZ/2016;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 21.10.2015;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 43132/20.04.2016 intocmita de

Serviciul Urbanism;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 129129, intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 8495,14 mp, detinut de domnul PLESCA VIRGIL conform actului de dezmembrare nr. 5290/14.11.2008. Indicatori urbanistici:UTR - LL2: POT=35%, CUT=1,05mpADC/mpteren, Regim de inaltime:P+2E, Hmax.=10,0 m.

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte individuale.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism;Consiliului Judetean Iasi; domnului PLESCA VIRGIL din Bucuresti, Strada Washington nr. 20, sc. A, et. 1, ap. 3; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 128 din 29 aprilie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 128 din 29 aprilie 2016