Hotărârea nr. 127/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI-HLINCEA NR. 83 NUMAR CADASTRAL 145717 Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare si birouri imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI-HLINCEA NR. 83, NUMAR CADASTRAL 145717

Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare si birouri, imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 41942/18.04.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatele de urbanism nr. 4012 din 18.12.2013 si nr. 157/22.01.2016;

Avand in vedere cererea nr. 31614 din 06.04.2015 prin care S.C. RECIPLAST JUNIOR S.R.L. prin domnul GANEA DANIEL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași SOSEAUA IASI-HLINCEA NR. 83, NUMAR

CADASTRAL 145717;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 216 din 01.08.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 4/PUZ/2016;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 02.09.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, SOSEAUA IASI-HLINCEA nr. 83, NUMAR CADASTRAL 145717, intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare si birouri, imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de de 2378,00 mp, conform actului de vanzare cumparare nr. 2533/17.10.2012 si actului de alipire nr. 2924 din 15.11.2013.

Indicatori urbanistici:UTR: AI-POT=50%, CUT=1,0mpADC/mpteren, Regim de inaltime:S+P+3E, Hmax.12 m masurata de la CTN la cornisa (atic).

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire hala de depozitare si birouri.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism;Consiliului Judetean Iasi; S.C. RECIPLAST JUNIOR S.R.L.

prin domnul GANEA DANIEL din Iași, SOS. IASI-HLINCEA NR. 83 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 127 din 29 aprilie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 127 din 29 aprilie 2016