Hotărârea nr. 126/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ACTOR MILUTA GHEORGHIU NR. 10 NUMAR CADASTRAL 148281 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ACTOR MILUTA GHEORGHIU NR. 10, NUMAR CADASTRAL

148281, Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 119315/16.12.2015 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 280 din 06.02.2015;

Avand in vedere cererea nr. 40602 din 05.05.2015 prin care ALEXA EMILIA

solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA ACTOR MILUTA GHEORGHIU NR. 10, NUMAR CADASTRAL 148281;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 336 din 18.03.2015;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 118/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 16.09.2015 ; Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA ACTOR MILUTA GHEORGHIU NR. 10, NUMAR CADASTRAL 148281, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 750,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 3494/03.10.2014;Indicatori urbanistici:UTR -LI: POT=35%, CUT=1,8mpADC/mpteren, Regim de inaltime:S+P+E+M, Hmax.=12,0 m masurat de la CTN la cornisa;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism;Consiliului Judetean Iasi; Doamnei ALEXA EMILIA, Jud.Vaslui, oras Husi, str. Al. Anghelus, bl. IAS, sc. A, et. 1, ap. 4; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 126 din 29 aprilie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 126 din 29 aprilie 2016