Hotărârea nr. 125/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 170 din 31 mai 2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SPITAL PASCANU NR. 2B SI STRADELA ZORILOR NR. 1 întocmit in vederea modificarii P.U.Z.-lui aprobat prin H.C.L. nr. 218 din 26 mai 2008-construire locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 170 din 31 mai 2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SPITAL PASCANU NR. 2B SI STRADELA ZORILOR NR. 1, întocmit in vederea modificarii P.U.Z.-lui aprobat prin H.C.L. nr. 218 din 26 mai 2008-construire locuinte colective pe teren

proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere cererea nr.40603/14.04.2016, prin care Societatea Comerciala „ Antrepriza Ideal Casa SRL”, proprietara terenului amplasat in Iasi, stradela Dealul Zorilor nr. 1 si strada Spital Pascanu nr.2B, solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr.170 din 31.05.2014, prin care s-a aprobat planul urbanistic de detaliu pentru „ Modificare aliniamente in vederea construirii de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata”, in sensul ca planul urbanistic de detaliu a avut in vedere si a studiat modificarea aliniamentelor stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr. 218 din 26.05.2008, cu mentinerea constructiilor propuse prin PUZ, se observa ca la verificarea plansei anexa la planul urbanistic de detaliu a fost omisa amplasarea tuturor constructiilor in conformitate cu prevederile PUZ-ului aprobat.

In acest sens, in conformitate cu avizul Directiei Judetene pentru Cultura nr.85/2016/Z si cu prevederile PUZ-lui aprobat prin H.C.L. nr. 218 din 26.05.2008 se propune rectificarea plansei de reglementari urbanistice aferenta PUD aprobat cu HCL nr. 170 din 31 mai 2014.

Având in vedere Nota de Fundamentare nr. 42017/18.04.2016 intocmita de Serviciului Urbanism;

Având in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata ;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 170 din 31.05. 2014 in sensul corectarii plansei de reglementari urbanistice aferente PUD aprobat cu H.C.L. nr. 170 din 31 mai 2014, in conformitate cu avizul Directiei Judetene pentru Cultura nr.85/2016/ si cu prevederile PUZ-lui aprobat cu HCL nr. 218 din 26.05.2008.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism;Consiliului Judetean Iasi; S.C. ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L., Iasi, str. Aviatiei nr.13, și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 125 din 29 aprilie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 125 din 29 aprilie 2016