Hotărârea nr. 124/2016

HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi “Dr.Alexandrina Miron Tănăsescu”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind denumirea unei artere în municipiul Iași “Dr.Alexandrina Miron Tănăsescu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nr.10/2016 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 26.02.2016;

Având în vedere referatul de specialitate nr.19121/2016 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare,

În temeiul art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă următoarea denumire de arteră, conform planșei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Strada Dr.Alexandrina Miron Tănăsescu, cu delimitare din strada Aurel Vlaicu și până la limita de proprietate.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Instituției Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S.-Cadastru, Serviciului Urbanism, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.-Cadastru.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 124 din 29 aprilie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 124 din 29 aprilie 2016