Hotărârea nr. 123/2016

HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi “Aleea Slt.Bogdan-Valerian Hâncu”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind denumirea unei artere în municipiul Iași “Aleea Slt.Bogdan-Valerian Hâncu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nr. 9/2016 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 06.02.2016;

Având în vedere referatul de specialitate nr.9908/28.01.2016 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare,

În temeiul art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă următoarea denumire de arteră, conform planșei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Aleea Slt.Bogdan-Valerian Hâncu, cu delimitare între strada Cicoarei și Strada Poienilor.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Instituției Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S.-Cadastru, Serviciului Urbanism, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.-Cadastru.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 123 din 29 aprilie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 123 din 29 aprilie 2016