Hotărârea nr. 122/2016

HOTĂRÂRE,privind atribuirea denumirii de ”Piaţa Evreilor martiri ai Pogromului din iunie 1941”,pieţei situate la intersecţia Străzii Râpa Galbenă şi Strada Gării,precum şi atribuirea denumirii de ”Piaţa Drepţi între Popoare”,pieţei situate la intersecţia dintre strada Gării,strada Arcu şi Şoseaua Arcu în municipiul Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de ”Piața Evreilor martiri ai Pogromului din iunie 1941”, pieței situate la intersecția Străzii Râpa Galbenă și Strada Gării, precum și atribuirea denumirii de ”Piața Drepți între Popoare”, pieței situate la intersecția dintre strada Gării, strada Arcu și Șoseaua Arcu în municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

  • 29 aprilie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 35783, întocmit de Serviciul Relații Comunitare si Politici Publice;

Având în vedere avizul Comisiei Sociale, Cultură, Învățământ și Culte din data de

  • 30 martie 2016;

Având în vedere avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Județului Iași, nr 12/07.04.2016;

Având în vedere adresa 316 din 21.03.2016, transmisă de către Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, instituție guvernamentală având ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme științifice, precum și elaborarea și implementarea de programe educaționale privind acest fenomen istoric;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se atribuie denumirea de ”Piața Evreilor Martiri ai Pogromului din iunie 1941”, pieței situate la intersecția Străzii Râpa Galbenă și Strada Gării, precum și atribuirea denumirii de ”Piața Drepți între Popoare”, pieței situate la intersecția dintre strada Gării, strada Arcu și Șoseaua Arcu în municipiul Iași.

Cele două piețe se identifică conform planului topografic scara 1:1000, la poziția 1 - Piața Evreilor Martiri ai Pogromului din iunie 1941, respectiv poziția 2 - Piața Drepți între Popoare, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică imediat.

Art.3.Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Primarului Municipiului Iași Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat a Municipiului Iași, Instituției Arhitectului Șef; Companiei Naționale Poșta Română S.A., Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară a Municipiului Iași, Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Instituția Arhitectului Șef.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETAR

Constantin Axinia                        Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 122 din 29 aprilie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 122 din 29 aprilie 2016