Hotărârea nr. 12/2016

HOTĂRÂRE privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi conform Anexei 1 pentru anul scolar 2015-2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea unor reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași, conform Anexei 1, pentru anul scolar 2015-2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2016

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5525/19.01.2015, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Generale Tehnice și Investiții;

Având în vedere propunerile formulate și aprobate în unanimitate în plenul ședinței privind nominalizarea domnului consilier Aur Marius Cătălin în Consiliu de Administrație a Scolii Gimnaziale „Ion Ghica” Iasi, a domnului consilier Bejan Victor în Consiliu de Administrație a Scolii Gimnaziale „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iasi, a domnului consilier Boca Adrian Florin în Consiliu de Administrație a Scolii Gimnaziale „Gheorghe Bratianu” Iasi, a domnului consilier Nedelcu Vlad Nicolae în Consiliu de Administrație a Liceului Teoretic „Alex. Ioan.Cuza” Iasi, a doamnei consilier Rudnic Erica în Consiliu de Administrație a Liceului de Informatica „Gr.Moisil” Iasi, a domnului consilier Sandu Vasile în Consiliu de Administrație a Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Ghe.Marzescu”, consemnate și în procesul verbal al ședinței;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 335 din 29 octombrie 2015, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local în

Consiliile de Administratie ale unitătilor de invătământ preuniversitar de stat din Municipiul

Iași (anul scolar 2015-2016);

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind

Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Secțiunea a 2 -a, art. 96, alin. (1) - (5), privind conducerea unităților de învățământ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se nominalizează reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din Consiliile de Administrație ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași, conform Anexei 1.

Art.2. Anexa 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2015 - 2016.

Art.4.Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 12 din 29 ianuarie 2016

ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 29 ianuarie 2016

Nr.crt

Unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din Municipiul Iasi

Reprezentant al Consiliului Local Iasi in Consilii de Administratie a unitatii

scolare

1

Scoala Gimnaziala „Ion Ghica” Iași

Aur Mariuș Cătălin

2

Scoala Gimnaziala „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iași

Bejan Victor

3

Scoala Gimnaziala „Gheorghe Bratianu” Iași

Boca Adrian Florin

4

Liceul Teoretic „Alex. Ioan.Cuza” Iași

Nedelcu Vlad Nicolae

5

Liceul de Informatica „Gr.Moisil” Iași

Rudnic Erica

6

Colegiul Tehnic de Electronica și Telecomunicații

„Ghe.Marzeșcu”

Sandu Vașile

3 / 3 la H.C.L. nr. 12 din 29 ianuarie 2016