Hotărârea nr. 117/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de vanzare prin licitatie publica a unor dependinte situate in casele nationalizate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea metodologiei de vanzare, prin licitație publica, a unor dependințe situate in casele nationalizate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 aprilie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.42570/19.04.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere dispozitiile art. 801 al Legii 287/2009 - Codul Civil;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba metodologia de vânzare, prin licitație publica, a unor dependințe situate in casele nationalizate:

(1)    Licitatie publica porneste de la un pret de piata stabilit de un evaluator autorizat (se va evalua atat partea construita cat si terenul cota indiviza aferent).

(2)    Pretul va fi achitat integral, dupa adjudecare, inainte de incheierea in forma autentica a contractului de vanzare cumparare.

(3)    Taxele notariale si de publicitate imobiliara , dupa adjudecare, vor fi achitate de cumparator.

(4) Garantia de participare va fi de 15% din valoarea bunului vandut.

(5) Nu se vor supune procedurii de mai sus spatiile din imobilele revendicate sau cele care nu au o situatie juridica clara. Nu se vor supune licitatiei spatiile care pot fi considerate locuinte de sine statatoare, asa cum sunt definite in Legea 114/1996.

(6) Licitatia are loc doar in situatia in care exista solicitarea

proprietarului/proprietarilor de la adresa, dupa caz.

Art.2. Se imputerniceste Comisia constituita pentru aplicarea Legii 112/1995, numita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2012 si Hotărârea Consiliului Local nr.334/2014, pentru intocmirea caietelor de sarcini si desfasurarea procedurilor de licitatie. Secretariatul comisiei va fi asigurat de D.A.P.P.P.

Art.3. Se mandateaza Primarul Municipiului Iași să semneze contractele de vânzare cumpărare.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generale Economice și de Finante Publice Locale; Comisiei menționată la art. 2 al prezentei hotărâri; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generală Economică și de Finante Publice Locale;Comisia mentionata la art. 2 al prezentei hotărâri .

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 117 din 29 aprilie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 117 din 29 aprilie 2016