Hotărârea nr. 116/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 230 mp situat în Iaşi Str-la Primăverii nr. 13 identificat prin sector cadastral 8 parcela CAT 1685

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 230 mp, situat în Iași, Str-la Primăverii nr. 13, identificat prin sector cadastral 8, parcela CAT 1685

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 41176/15.04.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 112304/02.12.2015, completată cu documente înregistrate cu nr. 19988/24.02.2016 prin care dl Dulgheru Gabriel-Sorin solicită concesionarea terenului situat în Iași Str-la Primăverii nr. 13, în vederea amenajării unor locuri de parcare;

Având în vedere Certificatul de urbanism înregistrat cu nr.

3821/28.12.2015;

Având în vedere Procesul verbal nr. 23573/03.03.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 707/2012 a Primarului Municipiului Iași și modificată prin Dispoziția nr. 1291/02.11.2015;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 123739/30.12.2015, întocmit S.C. Diaconu si Asociații S.R.L. în baza contractului de servicii nr. 36737/22.04.2015;

Având în vedere Referatul nr. 39756/12.04.2015 al Comisiei de Negociere

a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 228/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iasi, Str-la Primăverii nr. 13, intocmit in vederea construirii unui imobil cu birouri, parcaje si servicii pe teren aflat in proprietate privata;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 11/2015 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 230 mp, situat în Iași, Str-la Primăverii nr. 13, sector cadastral 8, parcela CAT 1685, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, Str-la Primăverii nr. 13, în suprafață de 230 mp, sector cadastral 8, parcela CAT 1685, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 157 euro, respectiv 36.105 euro pentru toată suprafața, echivalentul a 163.400 lei.

Art. 3. Redevența valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 3.620 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art. 4. Durata concesionării va fi de 25 ani și poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, in functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

Art. 5. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea terenului în suprafață de 230 mp, Iași, Str-la Primăverii nr. 13, sector cadastral 8, parcela CAT 1685, cuprins în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă contractul cadru de concesionare conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea

componență:

Președinte:

Membru:

Membru:

Membru:

Membru:

Membru:

Membru:

Membru supleant: Membru supleant: Membru supleant:


Surdu Gabriel Mihai Boișteanu Paul Corneliu Dangă Marius Sorin Leonte Constantin Bulgariu Cătălin Anca Preda Palaga Letiția Matasaru Petre Daniel Harabagiu Gabriel

Boca Florin

Art. 8. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art. 9. Conform art. 36, alin. 1 și 2 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, persoanele fizice și juridice care beneficiază de teren în condițiile prezentei hotărâri, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune își pierde valabilitatea.

Art. 10. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din OUG nr. 54/2006.

Art. 11. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art. 12. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale, Comisiei de licitatie; Dlui. Dulgheru Gabriel Sorin, Iași, Șos. Bârnova, (Str. Sf. Maria nr. 22) si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 13: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 116 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

CONSILIUL LOCAL IAȘI


ANEXA 2 la HCL nr. 116/29.04.2016

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 230 mp, situat în Iași, Str-la Primăverii nr. 13, sector cadastral 8, parcela CAT 1685 in scopul amenajării unor locuri de parcare

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE

1.1 Organizarea licitației publice deschise se va efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

-    Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală;

-    Art. 13 din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL CONCESIUNII

2.1    Terenul în suprafață de 230 mp, se află situat în intravilanul municipiului Iași, Iași, Str-la Primăverii nr. 13, identificat prin sector cadastral 8, parcela CAT 1685, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

2.2    Bunul ce face obiectul prezentei licitații va fi concesionat cu obligația realizarii unei amenajari conform reglementarilor urbanistice, către o persoană fizică autorizată/persoană juridică, cu domiciliul/sediul în țară sau străinatate, in scopul amenajarii unor locuri de parcare pe cheltuiala concesionarului, fără pretenții față de concedent.

2.3    Orice investiție sau amenajare necesară în vederea realizării scopului pentru care se concesionează terenul respectiv, se va face numai în baza Autorizației de construire, cu respectarea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

2.4    Elaborarea studiilor și a proiectelor se asigură de către concesionar pe cheltuiala acestuia. Prin soluțile adoptate se va asigura protecția construcțiilor învecinate precum și protecția mediului.

2.5    Concesionarul nu va schimba destinatia obiectului concesiunii prevazut la punctul

2.2.

CAPITOLUL 3 - CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

f

3.1 Terenul necesar realizării obiectului concesiunii

a) - suprafața de teren pentru realizarea obiectului concesiunii va fi pusă la dispoziția concesionarului pe durata concesiunii;

b)- concesionarul va suporta cheltuielile pentru lucrarile care se vor efectua in conformitate cu reglementarile urbanistice;

3.2. CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII

f

3.2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii)

În derularea concesiunii bunurile preluate de concesionar sunt terenurile situate in Iasi, Str-la Primăverii nr. 13, in suprafata de 230 mp. La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza :

- bunul de retur, constând in terenul concesionat, se va reintoarce, în posesia

concedentului; concesionarul nu va avea pretentii asupra lucrarilor executate;

- bunurile proprii, constând din bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decat cele initiale ( de amenajare parcare) pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a prelua bunurile respective, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

3.2.2. Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia

mediului, cu modificarile si completarile ulterioare sau alte reglementari in acest domeniu.

3.2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență

Prin încheierea si semnarea contractului de concesiune concesionarul isi asuma

raspunderea exploatarii in regim de continuitate si permanenta a bunurilor concesionate, pe o durata de minim 25 (douazecisicinci) ani.

3.3 Drepturile și obligațiile concesionarului

a)    - concesionarul se bucură de toate drepturile oferite de legea română pentru agenții economici;

b)    - concesionarul are obligația să respecte legile române pe toată durata concesiunii în toate acțiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului;

c)    - concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a terenului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului;

d)    - concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii;

e)    - concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii;

f)    - concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercițiului funcțiunii organelor de poliție, pompieri, salvare, protecție civilă, apărare națională și altele asemenea;

g)    - concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.);

h ) - executarea lucrarilor de amenjare parcare, marcare si semnalizare locuri parcare pe toata suprafata terenurilor concesionate, cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare. Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la

rețeaua de canalizare a orașului și va avea obligația intretinerii acestor locuri de parcare pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc). Concesionarul va permite accesul proprietarului terenului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

i)    - menținerea cu strictețe a conditiilor de igiena cerute de reglementarile legale in vigoare.

j)    - concesionarul are obligatia de a lua toate masurile in vederea exploatarii in siguranta a imobilului concesionat.

3.4 Cheltuieli în sarcina concesionarului

Toate cheltuielile necesare obtinerii autorizatiilor si executarii lucrarilor, precum si a exploatarii obiectului concesiunii, conform reglementarilor legale.

3.5    Regimul bunurilor care se pun la dispoziția concesionarului

Terenul în suprafață de 230 mp cu o valoare unitară de 157 euro, respectiv 36.105 euro pentru toată suprafața, echivalentul a 163.400 lei pentru suprafata totală, se află în proprietatea privată a Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași.

3.6    Impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului local:

Concesionarul are obligația să suporte plata impozitelor, taxelor locale și a altor venituri datorate bugetului local, prevăzute de legislația română.

CAPITOLUL 4 - DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 25 de ani și poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, cu functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor. Concesiunea decurge de la data semnarii și inregistrarii contractului. Obligația plății redeventei începe de la această dată.

CAPITOLUL 5 - DURATA DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI

9

Se stabilește prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL 6 - REDEVENȚA

9

Valoarea de pornire la licitație este o redevență de 3.620 euro/an.

Redevența adjudecată în euro va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății și se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitației publice, respectiv ........lei.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2016.

Începând cu anul 2017, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

CAPITOLUL 7 - ORGANIZAREA LICITAȚIEI SI TAXE

7.1    Pot participa la licitație persoane fizice și juridice de drept privat.

7.2    Ofertanții interesați în a participa la licitația publică deschisă privind concesionarea terenului situat în municipiului Iași, Str-la Primăverii nr. 13, în suprafață de 230 mp, identificat prin sector cadastral 8, parcela CAT 1685 vor depune la Registratura

Primăriei Municipiului Iași până în data de .........................., ora .............,

următoarele acte :

A) Persoane juridice:

-    sa prezinte certificat de inmatriculare la ORC;

-    sa prezinte certificat constatator emis de ORC;

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

-    sa prezinte certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

-    sa prezinte cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul;

-    sa prezinte declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare, lichidare judiciara sau faliment;

-    să prezinte certificat de cazier judiciar care să ateste lipsa sancțiunilor penale pentru săvârșirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelătorie și delapidare, pentru reprezentantul legal al societății;

-    sa prezinte declarație pe propria răspundere precum că nu este în litigiu cu Municipiul Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

-    sa prezinte declaratie notariala ca isi asuma realizarea investitiilor consemnate in Caietul de Sarcini, in caz contrar fiind de acord cu sanctiunile stabilite de concedent si isi asuma obligatiile cu privire la protejarea mediului înconjurător, PSI, condițiile privind folosirea și conservarea patrimoniului, respectarea normelor igienico-sanitare;

-    sa prezinte dovada achitării taxei de participare în valoare de 200 lei;

-    sa prezinte garanția de participare este de 5.000 lei;

-    sa prezinte dovada cumpărării Caietului de sarcini în valoare de 36 lei.

B) Persoane fizice

-    sa prezinte certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local, care să certifice faptul că nu figurează cu sume restante;

-    sa prezinte declarație pe propria răspundere precum că nu este în litigiu cu Municipiul Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi;

-    sa prezinte declaratie notariala ca isi asuma realizarea investitiilor consemnate in Caietul de Sarcini, in caz contrar fiind de acord cu sanctiunile stabilite de concedent si isi asuma obligatiile cu privire la protejarea mediului înconjurător, PSI, condițiile privind folosirea și conservarea patrimoniului, respectarea normelor igienico-sanitare;

-    sa prezinte dovada achitării taxei de participare în valoare de 200 lei;

-    sa prezinte garanția de participare este de 5.000 lei;

-    sa prezinte dovada cumpărării Caietului de sarcini în valoare de 36 lei.

7.3 Organizatorul licitatiei are dreptul să descalifice orice opțiune, care nu îndeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de participare.

7.4 Garantia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licitatia, în termen de 15 zile lucrătoare de la data licitatiei.

7.5    Pentru ofertantul câștigător, garanția de participare se constituie în plata redevenței.

7.6    Garanția de participare se poate pierde în situația în care solicitantului căștigător, nu se prezintă pentru încheierea contractului de concesionare în termen de 20 zile adjudecare.

CAPITOLUL 8 - PREZENTAREA OFERTELOR ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

8.1    Deschiderea licitației are loc în data de __________, ora ______, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru terenul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost inscrisi cel putin 2 ofertanti care indeplinesc conditiile de participare.

În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu s-au înscris cel puțin 2 solicitanți, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Licitatia va începe prin citirea listei participanților înscriși și se vor anunța cererile respinse, precum și motivele.

Ofertantul va participa la licitație prezentând actul de identitate si eventualele procuri în cazul mandatarilor.

Licitatia va incepe de la pretul minim de 35.000 euro/an.

Licitația va fi deschisă cu strigare, pasul fiind egal cu 50 euro. Suma adjudecată va constitui redevența anuală, timp de 15 ani și va fi achitată în lei la cursul B.N.R. din ziua plătii.

8.2    Licitația va fi valabilă după parcurgerea a cel puțin 3 pași și minim 3 strigări, iar între două strigări se va acorda un interval de două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcându-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

8.3    După încheierea fiecărei licitatii, participanții și comisia de licitație vor semna procesul verbal încheiat privind derularea licitației.

8.4    În cazul în care la prima licitatie nu s-au inscris cel puțin 2 ofertanti care indeplinesc conditiile de participare sau în situația în care nu sunt declarați 2 participanți care să îndeplinească condițiile de participare, licitația se reia.

8.5    La reluarea licitației, aceasta se va desfășura și în situația în care s-a depus numai o ofertă valabilă. În situația în care s-a înscris numai un ofertant, ce îndeplinește condițiile, comisia va negocia direct cu acesta, pornind de la prețul minim stabilit.

8.6    Valoarea redevenței adjudecate va constitui redevență anuală, timp de 25 ani și va

fi achitată în lei la cursul BNR din ziua plății și care se va putea modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ........lei.

8.7    Ofertantul câștigător va încheia contractul de concesiune în termen de maxim 20 zile calendaristice de la adjudecarea licitației , conform art. 7.6 din prezentul caiet de sarcini.

8.8    Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 30% din redevența datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

8.9    Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de concesiune atrage după sine nulitatea adjudecării, cu urmatoarele consecinte : suma achitată cu titlu de

garanție de participare de catre acesta nu se va restitui iar acesta își asumă responsabilitatea că va achita catre bugetul local un sfert din suma adjudecata, cu titlu de daune și nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru terenul în cauză.

CAPITOLUL 9 - PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

f

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

•    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale;

•    în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în termen de 1 zi de la semnarea procesului verbal.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior, până la semnarea contractului de concesiune, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

CAPITOLUL 10 - RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

9.1    Nerespectarea de către concesionar a clauzelor contractuale atrage răspunderea pentru despăgubire și aplicarea de penalități contractuale.

CAPITOLUL 11 - ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

10.1    Prin simplul acord de vointa al partilor

10.2    La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

10.3    In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

10.4    La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

10.5    In cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune

10.6    In cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

10.7 In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere :

-    cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, reprezentand contravaloarea lucrarilor executate in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii, in situatia in care constructia nu este finalizata;

-    in situatia in care constructia este finalizata, atunci aceasta trece in proprietatea Municipiului Iasi, fara pretentii financiare din partea concesionarului.

La încetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

În cazul vânzării terenului, concesionarul va beneficia de dreptul de preempțiune.

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 3 la HCL nr. 116/29.04.2016

CONTRACT DE CONCESIUNE Nr................../.....................

I.    TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI

Art. 1. Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale:

Art. 136 alin 1 și 5 din Constituția Românie;

Art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locală, republicată, cu modificăruile și completările ulterioare;

Art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificarile și ulterioare;

HCL nr. 11/2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului

Iași;

HCL nr. 11/2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului

Iași;

HCL nr...............precum și a Procesul verbal de adjudecare nr....................

de la licitația organizată în data de...................

II.    Părțile contractante

J

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Primar - , pe de o parte, și

2............................cu sediul/domiciliul în..........................., înregistrată la

Registrul Comerțului cu (C.I.F) nr............. reprezentată prin.............., în calitate de

concesionar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, a OUG 54/2006 cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr.

60/2015 precum și a procesului verbal nr ............. de la licitația din data de

.......................s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

III.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1 Obiectul contractului este concesionarea terenului situat in Iasi, Str-la Primăverii nr. 13, sector cadastral 8, parcela CAT 1685, in suprafata de 230 mp, identificate prin schița ce face parte integrantă din contract.

IV.    Termenul

Art. 2 (1) Durata concesiunii este de 25 ani, și intră în vigoare începând cu data de.......................

(2) Contractul de concesiune se poate prelungi pentru o perioadă determinata, functie de legislatia in domeniu, cu acordul partilor.

V.    Redevența

J

Art. 3 Redevența este de ................., plătibilă în lei la cursul BNR din ziua

plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in

domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ..................lei.

Art. 4 (1) Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO 31 TREZ 406 213 002 05 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

(2)    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2016.

(3)    Începând cu anul 2017 plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

(4)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

(5)    Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

(6)    Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI.    Drepturile părților

Art. 5 - Drepturile concesionarului

(1)    Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare a orașului și va avea obligatia intretinerii acestor locuri de parcare pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc). Concesionarul va permite accesul proprietarului terenului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(2)    Art. 6 - Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

(3)    Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari necesare de interes public pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul.

(4)    Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

VII.    Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

(1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona bunurile ce fac obiectul concesiunii.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

(2)    Dupa Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare a orașului și va avea obligatia intretinerii acestor locuri de parcare pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc). Concesionarul va permite accesul proprietarului terenului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(3)    Concesionarul va executa lucrarile de amenajare parcare, marcare si semnalizare locuri parcare, cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4)    Concesionarul are obligatia intretinerii locurilor de parcare pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

(5)    Concesionarul are obligatia de a a permite accesul proprietarului terenului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(6)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

(7)    Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

(8)    Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

(9)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(10)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(11) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune,

concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(12)    Concesionarul are obligatia de a respecta prevederile art. 36, alin. 1 și 2 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, si anume de a solicita emiterea autorizației de construire și de a incepe lucrarea în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune. In acest sens va prezenta concesionarului autorizatia de construire si ordinul de incepere a lucrarilor.

(13)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(14)    Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de construire/amenjare sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate

(15)    Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

(3)    Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9 (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a)    prin acordul de voință al părților;

b)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

d)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

f)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor concesionate sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

g)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

h)    în cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor de a solicita emiterea autorizației de construire și începerea construcției în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune; in acest caz contractul de concesiune

încetează de drept, fără punere în întârziere și fără nici o altă formalitate.

i) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei

concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație

tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

IX. Răspunderea contractuală

Art. 10

(1)    Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

(2)    Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

X. Litigii

Art. 11

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, în măsura în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

In măsura în care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

XI. Alte clauze

Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art.15

La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

-    bunul de retur, constând in terenurile concesionate, se vor reintoarce, în posesia concedentului; concesionarul nu va avea pretentii asupra lucrarilor executate

-    bunurile proprii, constand din bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decat cele initiale ( de amenajare parcare) pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a prelua bunurile respective, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

Art.16

(1)    Concesionarul are obligația de a notifica concedentului intenția de înstrăinare a construcției edificate pe terenul concesionat cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

(2)    Transmiterea concesiunii asupra terenului, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului.

XII. Definiții

Art. 17

(1)    Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in Iași, Str- la Primăverii nr. 13, in suprafață de 230 mp, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Terenul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT,    CONCESIONAR,

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI IAȘI

p.PRIMAR,

Viceprimar

Mihai CHIRICA    Presedinte de Sedinta

Constantin Axinia

SECRETAR,

Denisa Liliana IONAȘCU

Director D.E.F.P.L.

Maria Simionescu

Director D.A.P.P.P.

Letiția PALAGA

Direcția Juridică

cons. jr. Doina FLORESCU

Intocmit,

Insp. Irina Butnaru

17 / 17 la H.C.L. nr. 116 din 29 aprilie 2016