Hotărârea nr. 115/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 36 din 27.04.2006 pentru terenul in suprafata de 30 mp situat in Iasi Strada Vasile Lupu nr.160 bl. G 3-1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 36 din 27.04.2006

pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi,

Strada Vasile Lupu, nr.160, bl. G 3-1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.42483/19.04.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere cererea de prelungire a contractului de concesiune, cu nr. 20616/25.02.2016 depusa de Suculiuc Neculai;

Având în vedere Contractul de concesiune cu nr.36 din 27.04.2006 incheiat intre Suculiuc Neculai si Municipiul Iasi ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55 din 20.03.2006 prin care s-a concesionat direct terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Vasile Lupu, nr.160,bl.G 3-1 catre Suculiuc Neculai, in vederea extinderii spatiului existent;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 11/2015 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții, cu modificările și completările ulterioare .

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr. 36 din 27.04.2006 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Vasile Lupu, nr.160, bl.G3-1, incheiat intre Suculiuc Neculai si Municipiul Iasi, pe o perioada de 5 ani .

Art. 2. Se aproba constituirea comisiei de negociere a redeventei, in urmatoarea componenta :

Presedinte : Viceprimar Gabriel Surdu

Membru : Bulgariu Catalin

Membru : Danga Marius Eugen

Membru : Boisteanu Paul Corneliu

Membru : Leonte Constantin

Membru : Palaga Letitia

Membru : Florescu Doina

Membru supleant : Boca Florin

Membru supleant : Vranceanu Simona Elena

Art. 3. Se mandateaza comisia nominalizata la art.2 sa stabileasca redeventa anuala in numele si pentru Consiliul Local Iasi. Redeventa se va stabili prin negociere intre parti si nu va fi mai mica decat cea stabilita prin contractul de concesiune.

Art. 4. Se mandateaza Primarul Muncipiului lasi, sa semneze actul aditional al contractului de concesiune incheiat in limitele stabilite prin procesul-verbal de negociere a redeventei.Documentul va fi inregistrat de concesionar in Cartea Funciara a Municipiului Iasi

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de vânzare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; domnului Suculiuc Neculai cu domiciliul in Iasi, str. Vamasoaia, nr. 3, bl. A43, sc. A, et. 3, ap. 13 si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 6: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 115 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 115 din 29 aprilie 2016