Hotărârea nr. 111/2016

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară a spaţiului proprietatea Municipiului Iaşi în suprafaţă de 135 47 mp ramas disponibil în urma modernizării punctului termic PT 1 Canta în vederea înfiinţării unui Centru de creaţie educaţie permanentă nonformală şi dezvoltare personală în parteneriat cu Asociaţia Art Civica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară a spațiului proprietatea Municipiului Iași, în suprafață de 135, 47 mp, ramas disponibil în urma modernizării punctului termic PT 1 Canta, în vederea înființării unui Centru de creație, educație permanentă nonformală și dezvoltare personală, în parteneriat cu Asociația Art Civica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 28863/17.03.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 25295/09.03.2016 a Direcției de Asistență Comunitară Iași privind înființarea, în parteneriat cu Asociația Art Civica, a unui Centru de creație, educație permanentă nonformală și dezvoltare personală ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.11/27.02.2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, către Direcția de Asistență Comunitară, a spațiului proprietatea Municipiului Iași, în suprafață de 135, 47 mp, ramas disponibil în urma modernizării punctului termic PT 1 Canta (înregistrat sub numărul de inventar 14040cet), în vederea înființării unui Centru de creație, educație permanentă nonformală și dezvoltare personală, în parteneriat cu Asociația Art Civica.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Comunitară, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Generale Tehnice și de Investiții si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția de Asistență Comunitară, Direcția Generala Tehnică și de Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 111 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 111 din 29 aprilie 2016