Hotărârea nr. 110/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 41237/15.04.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL în baza contractului de servicii nr. 36171/21.04.2015;

Având în vedere Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

1.1.    La numărul de ordine 91 „ Imobil proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Armeană nr. 7, județul Iași, compus din teren construit cu suprafața de 216 mp, amplasat în sector cadastral 30, parcelele CC931, C931/1, din care:

a)    Construcția C1- cu suprafața utilă de 117,96 mp (suprafață construită de 162 mp) și teren aferent de 162 mp;

b)    Construcția C2 cu suprafața construită de 41 mp și teren aferent de 41

mp ;

c)    Construcția C3 cu suprafața de 13 mp și teren aferent de 13 mp”.

1.2.    La numărul de ordine 202-203 „ Imobil proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. I.C.Brătianu nr. 22, județul Iași, compus din teren construit cu suprafața de 275 mp, amplasat în sector cadastral 47, parcela C1630, CC 1629, din care:

a)    Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat la parterul C1 cu suprafața utilă de 98,13 mp (suprafață construită de 135 mp) și teren în suprafață de 67,5 mp (cota parte indiviză de 24,55% din terenul construit de 275 mp);

b)    Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat la etajul 1 din C1 cu suprafața utilă de 40,75 mp (suprafață construită de 54 mp) și teren în suprafață de 27 mp (, cota parte indiviză de 9,82% din terenul construit de 275 mp);

c)    Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat la etajul 1 din C1 cu suprafața utilă de 24,72 mp (suprafață construită de 31 mp) și teren în suprafață de 15,5 mp (, cota parte indiviză de 5,64% din terenul construit de 275 mp);

d)    Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat la etajul 1 din C1 cu suprafața utilă de 25,28 mp (suprafață construită de 31 mp) și teren în suprafață de 15,5 mp (, cota parte indiviză de 5,64% din terenul construit de 275 mp);

1.3.    La numărul de ordine 278 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Aleea

Nicolina nr. 13, parter, județul Iași, având suprafață construită de 82 mp (suprafață utilă 80,27 mp) și teren în suprafață 82 mp (cota parte indiviză de 6,25%) din imobilul -teren intravilan înscris în Cartea Funciară nr. 121309”.

1.4.    La numărul de ordine 369 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. 14 Decembrie 1989 (fostă Varianta Ștefan cel Mare) nr. 11, parter, județul Iași, având suprafață construită de 75 mp (suprafață utilă 66,57 mp) și teren în suprafață 25,33 mp (cota de 1,78%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 2101 mp) identificat cu nr.cadastral 13468, înscris în Cartea Funciară nr. 123941”.

1.5.    La numărul de ordine 376 „Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. 14 Decembrie 1989 (fostă Varianta Ștefan cel Mare) nr. 13, parter, județul Iași, având suprafață construită de 38 mp (suprafață utilă 31,37 mp și teren în suprafață 19 mp (cota de 0,90%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 2101 mp) identificat cu nr.cadastral 13468, înscris în Cartea Funciară nr. 123941”.

1.6.    La numărul de ordine 607:

a)    „Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 40, bloc 967, parter, județul Iași, având suprafață construită de 91 mp (suprafață utilă 74,61 mp) și teren în suprafață 15,17 mp (cota de 4,67%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 325 mp) identificat cu nr.cadastral 196, înscris în Cartea Funciară nr. 126416;

b)    Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 40, bloc 967, parter, județul Iași, având suprafață construită de 63 mp (suprafață utilă 53,20 mp) și teren în suprafață 10,50 mp (cota de 3,23%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 325 mp) identificat cu nr.cadastral 196, înscris în Cartea Funciară nr. 126416.

1.7.    La numărul de ordine 642 „Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 24, bloc 949, demisol, județul Iași, având suprafață construită de 54 mp (suprafață utilă 41,93 mp) și teren în suprafață 6,75 mp (cota de 1,68%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 401 mp) identificat cu nr.cadastral 1252, înscris în Cartea Funciară nr. 120621”.

1.8.    La numărul de ordine 662:

a)    „Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 25, bloc 957, parter, județul Iași, având suprafață construită de 124 mp (suprafață utilă 101,57 mp) și teren în suprafață 17,71 mp (cota de 2,76%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 642 mp) identificat cu nr.cadastral 1267, înscris în Cartea Funciară nr. 125012;

b)    Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 25, bloc 957, parter, județul Iași, având suprafață construită de 80 mp (suprafață utilă 62,18 mp) și teren în suprafață 11,43 mp (cota de 1,78%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 642 mp) identificat cu nr.cadastral 1267, înscris în Cartea Funciară nr. 125012”.

1.9.    La numărul de ordine 745„Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Petre Țuțea (fostă Împăcării) nr. 7-9, bloc 911, tr. 1-3, parter, județul Iași, având suprafață construită de 52 mp (suprafață utilă 42,37 mp) și teren în suprafață 7,43 mp (cota de 0,53%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1392 mp) identificat cu nr.cadastral 356, înscris în Cartea Funciară nr. 120766”.

1.10.    La numărul de ordine 746„Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Petre Țuțea (fostă Împăcării) nr. 7-9, bloc 911, tr. 1-3, parter, județul Iași, având suprafață construită de 60 mp (suprafață utilă 50,02 mp) și teren în suprafață 8,57 mp (cota de 0,62%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1392 mp) identificat cu nr.cadastral 356, înscris în Cartea Funciară nr. 120766”.

1.11 La numărul de ordine 753„Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 57, bloc 978A, parter, județul Iași, având suprafață construită de 267 mp (suprafață utilă 217,50 mp) și teren în suprafață 29,67 mp (cota de 6,67%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 445 mp) identificat cu nr.cadastral 1632, înscris în Cartea Funciară nr. 121986”.

1.12. La numărul de ordine 860 „ Imobil proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 7-9, județul Iași, compus din teren construit cu suprafața totală de 709 mp, după cum urmează:

a)    Construcția C1 (spații comerciale și ateliere, regim de înălțime P+1) cu suprafața construită de 629 mp (Parter cu suprafață utilă de 456,29 mp și etaj cu suprafața utilă de 478,46 mp) și teren aferent de 629 mp;

b)    Construcția C2 (clădire ateliere) cu suprafața construită de 20 mp și teren aferent de 20 mp;

c)    Construcția C3 (clădire ateliere) cu suprafața de 60 mp și teren aferent

de 60 mp”.

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 110 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

5 / 5 la H.C.L. nr. 110 din 29 aprilie 2016