Hotărârea nr. 11/2016

HOTĂRÂRE privind nominalizarea domnului Vasile Tiron ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" Iaşi ( anul şcolar 2015 – 2016)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea domnului Vasile Tiron ca reprezentant al Consiliului Local

al Municipiului Iași în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" Iași ( anul școlar 2015 - 2016)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate în plenul ședinței, privind nominalizarea domnului Vasile Tiron ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" Iași, consemnat și în procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere demisia domnului Daniel Petre Mătăsaru din functia de membru în Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale " Varlaam Mitropolitul" Iași ;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4783/18.01.2016 întocmită de către Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhiva, Dispozitii;

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educatiei Nationale;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 402 din 29 decembrie 2015, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local

în Consiliile de Administratie ale unitătilor de invătământ preuniversitar particular din

Municipiul Iași (anul scolar 2015-2016);

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se nominalizează domnul Vasile Tiron ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" Iași.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2015 - 2016.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Școlii Gimnaziale "Varlaam Mitropolitul" Iași, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași), Direcției Generale Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Școala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Direcția Generală Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 11 din 29 ianuarie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 11 din 29 ianuarie 2016