Hotărârea nr. 109/2016

HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Iaşi în proprietatea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic a imobilului (construţie şi teren aferent) situat în Iaşi str. Elena Doamna nr. 15

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, din proprietatea Municipiului Iași în proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, a imobilului (construție și teren aferent) situat în Iași, str. Elena Doamna nr. 15

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 41240/15.04.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 29706/18.03.2016 a Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic;

Având în vedere Legea nr. 239/12.07.2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

Având în vedere Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 999/2008 privind recunoașterea Statutului Federației Comunităților Evreiesti din România - Cultul Mozaic, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul Secretarului de Stat pentru Culte nr. 95/18.11.2014;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 10/27.01.2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a imobilului (teren construit) situat în municipiul Iași, str. Elena Doamna nr. 15. Județul Iași, având următoarele elemente de identificare:

-    trei corpuri de clădire cu suprafața totală construită de 755 mp (construcția C1 având amprenta la sol de 368 mp, construcția C2 având amprenta la sol de 274 mp și construcția C3 având amprenta la sol de 113 mp);

-    teren construit aferent imobilului cu suprafața totală de 755 mp (teren aferent construcția C1-368 mp, teren aferent construcția C2 - 274 mp și teren aferent construcția C3 - 113 mp).

Art. 2. Se aprobă transmiterea, fără plată, din proprietatea Municipiului Iași în proprietatea Federației Comunităților Evreiesti din România-Cultul Mozaic, a imobilului mentionat la art. 1.

Art. 3. Imobilul identificat la art. 2, nu poate fi înstrăinat și nu i se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

Art. 4. Actul de transmitere, cu titlu gratuit, se semnează de către Primar sau de către o persoană împuternicită prin dispoziția acestuia.

Art. 5. Cheltuielile aferente încheierii si autentificării actului de transmitere, care includ, dar nu se limitează la: onorariul notarului, tarife/taxe OCPI, sume plătite pentru eliberarea documentelor necesare perfectării transmiterii, vor fi suportate de către Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 7: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Direcția Generala Economică si Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 109 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 109 din 29 aprilie 2016