Hotărârea nr. 108/2016

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Iaşi Şos. Naţională nr. 43 clădirea C1 parter camera 3

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită către Autoritatea Națională pentru Cetățenie a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Iași, Șos. Națională nr. 43, clădirea C1, parter, camera 3

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.39711/12.04.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 37748/07.04.2016 înaintată de Autoritatea Națională pentru Cetățenie;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Autoritatea Națională pentru Cetățenie a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință cu suprafața utilă de 21,54 mp, la care se adaugă suprafața de 4,10 mp reprezentând cota-parte din spațiile de folosință comună (hol, baie, grupuri sanitare), înregistrat în domeniului privat al Municipiului Iași și aflat la adresa din Iași, Șos. Națională nr. 43, clădirea C1, parter, camera 3, pentru o perioadă de un an (12 luni), cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

Art. 2. Spațiul va fi utilizat pentru desfășurarea activităților specifice ale Autorității Naționale pentru Cetățenie-Biroul Teritorial Iași.

Art. 3. Predarea spațiului se va efectua de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în baza protocolului de predare-primire ce se va încheia între părți conform modelului din anexa nr. 1, ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Autorității Naționale pentru Cetățenie - Biroul Teritorial Iași si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 108 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 108 din 29 aprilie 2016