Hotărârea nr. 107/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 29841/2016 si 41543/2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative

propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 29841/2016 si 41543/2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr 41547/15.04.2016 întocmită de D.A.P.P.P.;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil,

republicata;

Având în vedere prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului

de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 29841/2016 si procesul verbal nr. 41543/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesele verbale de ședința nr. 29841/2016 si 41543/2016, privind:

-    Atribuirile de locuințe;

-    Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe etc), cuprinse în ANEXA NR.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții si Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 107 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 107 din 29 aprilie 2016

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesle verbale de ședința nr. 29841/ 2016 si nr. 41543/2016

Se aproba atribuirea spatiului din str. Stejar, nr. 55, bl. G1, sc. C, et. 4, ap. 3 catre fam. Cutitaru Marius si Elena Ioana Roxana, ce ocupa poz. 3 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2016

•    Se aproba atribuirea locuinței din Tomești, bl.39, sc.C, parter, ap.3 catre fam. Carciuc Cristian Pavel si Genoveva Petronela, ce ocupa poz 21 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016

•    Se aproba atribuirea locuintei din str. Vantu nr.12 către fam. Craescu Ioana Elisabeta, in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007

•    Se revoca atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.50, et3 catre fam. Sripcariu Costea Marian si Panseluta;

•    Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Str.Bularga 14A, ap.50, et.3 catre fam. Taulica Mihaela;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Bld. Carol I nr.48, et.2 catre familia dnei Wadih Violeta, in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007.

•    Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din B-dul Chimiei nr. 97, bl. 8, ac. B, et. 2, ap. 9 catre Vasiliu Mihaela Oana; locuinta va avea destinatie de locuinta de necesitate ; atribuirea este conditionata de preluarea si achitarea debitelor existente pentru locuinta din Canta 60B.

•    Se aproba atribuirea la schimb a spatiului din Sos. Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.2, P, ap.1 catre Balaceanu Mariana..

•    Se aproba atribuirea locuintei din str. Decebal, nr. 1, bloc Decebal Cantemir, P, ap. 16, apartament cu 1 cameră de 20.10 mp și 3 dependințe de 19.50 mp fam. Cutitaru Maria, familie ce ocupa pozitia 3 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte sociale in anul 2016.

•    Se aproba atribuirea apartamentului nr.36 din șos.Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.3 către Balan Tatiana, ce ocupa poz.4 in lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2016.

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Canta nr.60B, ap.12, 2 camere catre fam. Sripcariu Costea Marian si Panseluta ce ocupa poz.22 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea la schimb a ap.71 din strada Canta 60B catre fam. Enciu Luminita

•    Se aproba atribuirea ap. 16 din str. Canta 60B catre catre Banca Aritina, ce ocupa poz.41 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2016.

•    Se aproba solicitarea doamnei Boaru Luminița-Nicoleta de includere a numitelor Budeanu Alina-Ingrid și Budeanu Maya-Ioana în contractul de închiriere pentru locuinta din Iași, str. Buridava nr. 1, bl. SC4, et. 3, ap. 1.

Se aproba solicitarea doamnei Stefan Elena de preluare in calitate de titulara a

contractului de inchiriere pentru locuința din Iași, str. Roșcani nr. 38.

•    Se aproba solicitarea domnului Stupariu Alhweidi Constantin Corneliu de prelungire a contractului de inchiriere pentru locuinta din bd. Chimiei nr. 99, bl. 9, et. 2, ap. 9 ; acesta va prezenta o declaratie notariala in care se obliga sa utilizeze locuinta numai pentru familia sa, in caz contrar o va elibera in termen de 3 zile de la somarea DAPPP.

•    Se aproba solicitarea domnului Grăunte Costică de includere în contractul de închiriere a surorii sale, Grăunte Valentina.

•    Se aproba schimbul de locuinte, de comun acord, dintre fam. Bogdan Adrian si fam. Obreja Iulian. Fam. Obreja Iulian va prelua locuinta din str. Eternitate, nr. 84, bl. Z2-1, et. 1, ap. 1 iar fam. Bogdan Adrian, locuinta din în str. Albineț nr. 4.

•    Se aproba excluderea cotelor indivize din spatiul cu destinatie de grup sanitar de 1,28 mp și 0,52 din contractele de inchiriere ale numitilor Baicu Florin și Bîzgă Veronica; se aproba schimbarea destinatiei, in boxa, ce va fi inchiriata in urma unei licitatii publice.

•    Se aproba solicitarea dlui Alexiuc Adrian Laurentiu de atribuire cu prioritate a unei locuinte, in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

După aprobarea repartitiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartițiilor menționate trebuie sa se prezinte la sediul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 20 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 20 de zile anterior menționat.

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

6 / 6 la H.C.L. nr. 107 din 29 aprilie 2016