Hotărârea nr. 106/2016

HOTĂRÂRE privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi pentru anul scolar 2015-2016

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de

Administrație al Colegiului Tehnic de Transporturi si Construcții Iași pentru anul scolar 2015-2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate în plenul ședintei privind nominalizarea domnului Silviu Apostol reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi consemnată și în procesul verbal al ședintei;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 40325/30.03.2016, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Generale Tehnice și Investiții;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 335 din 29 octombrie 2015, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliile de Administratie ale unitătilor de invătământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași (anul scolar 2015-2016);

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Secțiunea a 2 -a, art. 96, alin. (1) - (5), privind conducerea unităților de învățământ;

Avand in vedere solicitarea Colegiului Tehnic de Transporturi si

Construcții Iași, înaintata Primăriei Municipiului Iași si înregistrată cu nr.34479/30.03.2016, solicitare de desemnare a unui nou reprezentant al Consiliului Local care sa faca parte din Consiliul de Administratie in locul domnului Ignat Etienne deoarece acesta si-a prezentat demisia (1486/18.03.2016) ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se nominalizeaza domnul Silviu Apostol, reprezentant al Consiliului Local care va face parte din Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2015 - 2016.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; domnului Silviu Apostol, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii lasi, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții si Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 106 din 29 aprilie 2016

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 106 din 29 aprilie 2016