Hotărârea nr. 105/2016

HOTĂRÂRE privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Iasi pentru anul scolar 2015-2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în în Consiliul

de Administrație al Palatului Copiilor Iași pentru anul scolar 2015-2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în plenul ședintei privind nominalizarea domnului Victor Bejan reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor Iasi, consemnată și în procesul verbal al ședintei;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 40326/30.03.2016, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Generale Tehnice și Investiții;

Având în vedere prevederile OMECS nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare si funcționare a unităților care oferă activitate extrascolară, aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului nr.5567/2011, publicat in Monitorul oficial, partea I, nr.599 din 7.08.2015, din Regulamentul privind organizarea si functionarea palatelor si cluburile copiilor la art.12, alineat 3 se specifică:” consiliul de administratie al palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice, 1 reprezentant al inspectoratului scolar judetean responsabil cu coordonarea activitatii educative extrascolare, 2

reprezentanti ai administratiei publice locale, 3 reprezentanti ai parintilor si 1

reprezentant al partenerilor educationali”

Având în vedere solicitarea înaintata Primăriei Municipiului Iași de către Palatul Copiilor Iași si înregistrată cu nr.33589/29.03.2016, solicitare de desemnare a unui reprezentant al Consiliului Local Iasi care sa faca parte din Consiliul de Administratie de la Palatul Copiilor Iasi ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se nominalizeaza domnul Victor Bejan, reprezentant al Consiliului Local care va face parte din Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Iasi.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2015 - 2016.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; domnului Victor Bejan, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Palatului Copiilor lasi, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții si Palatul Copiilor Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 105 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 105 din 29 aprilie 2016